33. W jaki sposób powoływane jest zgromadzenie beneficjentów?

Zgromadzenie beneficjentów jest obligatoryjnym organem fundacji rodzinnej, ustanawianym w statucie przez fundatora. W zgromadzeniu beneficjentów może wziąć udział każdy beneficjent, któremu w statucie przyznano uprawnienie do uczestnictwa w nim. Decyzja w tym zakresie będzie należeć do fundatora.

Ustawa nie przewiduje obowiązku uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów wszystkich beneficjentów – taki obowiązek mógłby powodować praktyczne problemy w funkcjonowaniu tego organu, jako że beneficjentami mogą być przykładowo małoletni albo liczba beneficjentów może być tak duża, że podejmowanie decyzji będzie znacząco utrudnione.

Ponadto fundację rodzinną tworzy się często w przypadkach, gdy dzieci (wszystkie bądź niektóre) fundatora nie angażują się w zarządzanie rodzinnym majątkiem z uwagi na brak zainteresowania taką działalnością albo brak wiedzy i umiejętności. Z tych względów ustawa umożliwia fundatorowi dość swobodne kształtowanie grona beneficjentów, którzy będą zasiadać w zgromadzeniu beneficjentów i efektywnie wykonywać obowiązki w tym organie.

Ustawa dopuszcza także udział i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. W takim przypadku kopię pełnomocnictwa w formie dokumentowej należy dołączyć do protokołu z posiedzenia zgromadzenia beneficjentów.

34. Jakie są zadania zgromadzenia beneficjentów?

Zgromadzenie beneficjentów jest organem fundacji rodzinnej, który działa w przypadku wystąpienia okoliczności faktycznych wymagających podjęcia decyzji przez beneficjentów. Jego zadaniem jest podejmowanie uchwał w konkretnych, ściśle określonych w ustawie bądź statucie sprawach, mających głównie zagwarantować ciągłość działalności fundacji rodzinnej.

Uchwały zgromadzenia beneficjentów, zgodnie z ustawą, wymagają następujące sprawy:

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji rodzinnej za poprzedni rok obrotowy,
  2. udzielenie absolutorium członkom organów fundacji rodzinnej z wykonania przez nich obowiązków,
  3. podział lub pokrycie wyniku finansowego netto,
  4. wybór firmy audytorskiej, w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości podlega badaniu,

oraz inne sprawy wymienione w ustawie lub statucie.

35. Jakie inne uprawnienia mogą zostać przyznane zgromadzeniu beneficjentów?

Katalog spraw, które wymagają podjęcia uchwały przez zgromadzenie beneficjentów nie jest zamknięty. Fundator może w statucie określić także inne kategorie spraw, które powinny być załatwiane uchwałą zgromadzenia beneficjentów. Jako przykładowe można wymienić, np. zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego określoną kwotę, zbycie nieruchomości lub innego określonego prawa majątkowego.