36. Czy członkowie organów ponoszą odpowiedzialność wobec fundacji rodzinnej?

W ustawie uregulowano przepisy dotyczące odpowiedzialności członka zarządu, członka rady nadzorczej oraz likwidatora fundacji rodzinnej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu. Osoba taka odpowiada za szkodę wyrządzoną fundacji rodzinnej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na nim obowiązków wynikających ze stosunku organizacyjnego łączącego go z fundacją rodzinną, w tym z niedochowania lojalności. Źródłem tych obowiązków może być zarówno ustawa jak i statut.

Ciężar wykazania bezprawności działania lub zaniechania oraz wysokości szkody poniesionej przez fundację rodzinną, a także związek przyczynowo-skutkowy będzie spoczywał na fundacji rodzinnej. Natomiast na członku zarządu, członku rady nadzorczej albo likwidatorze spoczywa ciężar wykazania, że nie ponosi on winy i że nie można mu postawić zarzutu uchybienia standardowi starannego i lojalnego wykonywania obowiązków.

Analogicznie jak w przypadku zasad obowiązujących w Kodeksie Spółek Handlowych, w ustawie o fundacji rodzinnej wprowadzono zasadę biznesowej oceny sytuacji (Business Judgement Rule).

Wprowadzenie powyższej zasady pozwoli definitywnie przesądzić o wyłączeniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną fundacji rodzinnej wskutek decyzji organów, które okażą się błędne, o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje. Dzięki tej zasadzie, działania będą oceniane nie retrospektywnie, przez pryzmat rezultatów, ale z perspektywy prawidłowości trybu podejmowania decyzji, w odniesieniu do momentu podejmowania decyzji i okoliczności temu towarzyszących. Osoby, które starannie i lojalnie wykonywały swoje obowiązki i które zdecydowały się na podjęcie ryzyka, zyskają ochronę na wypadek, gdyby ex post okazało się, że decyzja była nietrafna i doprowadziła do wyrządzenia szkody fundacji rodzinnej.

37. Czy członkowie zarządu fundacji rodzinnej ponoszą odpowiedzialność wobec wierzycieli fundacji rodzinnej w przypadku jej niewypłacalności?

Ustawa o fundacji rodzinnej nie przewiduje osobistej odpowiedzialności członków zarządu w przypadku, gdy egzekucja przeciwko fundacji rodzinnej okaże się bezskuteczna.

Jest to istotna przewaga fundacji rodzinnej w stosunku do spółek kapitałowych, w których na podstawie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych członkowie zarządu w pewnych przypadkach odpowiadają za zobowiązania spółki.

_____

Wszystkie wpisy z serii 100 Q&A – kliknij tutaj.