31. Czy rada nadzorcza jest obowiązkowym organem fundacji rodzinnej?

Zasadniczo, rada nadzorcza nie jest organem obligatoryjnym w fundacji rodzinnej. Powołanie tego organu staje się obowiązkowe, jeżeli liczba beneficjentów przekracza
25 osób.

32. Jakie są zadania rady nadzorczej fundacji rodzinnej?

Rada nadzorcza jest, co do zasady, fakultatywnym organem fundacji rodzinnej. Ze względu na konieczność zachowania przejrzystości i uporządkowanego działania fundacji rodzinnej, projekt przewiduje obowiązek ustanowienia rady nadzorczej w przypadku, gdy liczba beneficjentów przekracza 25 osób.

Głównym zadaniem rady nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządu w zakresie zgodności z prawem oraz aktami obowiązującymi w fundacji rodzinnej. W tym celu rada nadzorcza może żądać niezwłocznego przedstawienia jej wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności fundacji rodzinnej. Zarząd lub inne osoby obowiązane, np. pełnomocnicy, powinny udzielić odpowiednich informacji w ciągu maksymalnie dwóch tygodni, chyba że rada nadzorcza wyznaczy dłuższy termin.

Z tego też względu ustawa nie dopuszcza możliwości jednoczesnego pełnienia funkcji członka zarządu i członka rady nadzorczej. Umożliwienie łączenia obu powyższych funkcji można przyrównać do sytuacji, w której członek zarządu spółki kapitałowej pełniłby jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej tej spółki i dokonywał kontroli oraz oceny własnych decyzji.

Statut fundacji rodzinnej może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonej czynności.

Kwestie pełnienia funkcji w radzie nadzorczej są analogiczne jak w przypadku zarządu, z tym, że kadencja członka tego organu trwa pięć lat. Statut może przewidywać inny okres trwania kadencji, jednak istotnym jest, by kadencje zarządu i rady nadzorczej nie pokrywały się. Po śmierci fundatora członków rady nadzorczej powołuje zgromadzenie beneficjentów, chyba że odmienna regulacja zostanie przewidziana w statucie.

_____

Wszystkie wpisy z serii 100 Q&A – kliknij tutaj