Od 22 maja 2023 r. w polskim porządku prawnym obowiązują przepisy ustawy z 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej – umożliwiają one założenie w Polsce fundacji tego typu. Nasi specjaliści odpowiadają na najważniejsze pytania dotyczące tego ciekawego instrumentu prawnego, którego zadaniem jest planowanie sukcesji w firmach rodzinnych.

WpisLinkOmówione pytania
1 WstępCzym jest fundacja rodzinna?
2.0Utworzenie – fundator1. Kto może utworzyć fundację rodzinną?
2. Jakie prawa i obowiązki ma fundator oraz jaka jest jego rola w fundacji rodzinnej?
3. Czy fundator może powierzyć prawa i obowiązki fundatora innej osobie?
2.1Utworzenie – dokumenty4. W jaki sposób tworzona jest fundacja rodzinna?
5. Co powinien zawierać statut fundacji rodzinnej?
6. Jakie inne dokumenty oprócz statutu należy sporządzić w celu utworzenia fundacji rodzinnej?
7. Jakie elementy powinien zawierać spis mienia oraz kto go sporządza?
2.2Utworzenie – beneficjent8. Kto może zostać beneficjentem?
9. Jakie elementy powinna zawierać lista beneficjentów?
10. Czy wymagana jest zgoda danej osoby na przyznanie jej statusu beneficjenta?
11. Czy beneficjentem może zostać osoba niepełnoletnia?
12. Czy świadczenia z fundacji przypadające małoletniemu beneficjentowi wypłacane są do rąk jego rodziców?
13. Czy fundator może zastrzec, że świadczenia na rzecz małoletniego beneficjenta nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców?
2.3Utworzenie – mienie14. Jakie mienie może zostać wniesione do fundacji rodzinnej?
15. Czy na pokrycie kapitału założycielskiego można wnieść środki pieniężne w walucie obcej?
16. Czy konieczne jest uzyskanie eksperckiej wyceny rynkowej wartości mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej?
17. W jakim celu konieczne jest ustalenie wartości rynkowej mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej?
18. Czy konieczne jest ustalenie wartości podatkowej mienia wnoszonego do fundacji?
19. W jaki celu ustala się wartość podatkową mienia na etapie zakładania fundacji rodzinnej?
20. Czy założenie fundacji rodzinnej i wniesienie do niej mienia jest opodatkowane PCC, CIT i VAT?
21. Czy mienie do fundacji rodzinnej, oprócz fundatora, mogą wnieść także inne osoby?
22. Czy utworzenie fundacji rodzinnej wymaga zgody małżonka fundatora?
23. Czy majątek fundacji rodzinnej dzieli się na udziały?
24. Kto i w jakiej formie decyduje o wypłacie świadczeń na rzecz beneficjenta?
25. Czy fundator może być jedynym beneficjentem fundacji rodzinnej?
26. Od którego momentu fundacja rodzinna może realizować swoje cele?
3.0Funkcjonowanie – organy27. Jakie organy funkcjonują w fundacji rodzinnej?
3.1Funkcjonowanie – zarząd28. Jakie są zadania zarządu fundacji rodzinnej?
29. Kto może zostać powołany do zarządu fundacji rodzinnej?
30. Kto powołuje członków zarządu?
3.2Funkcjonowanie – rada nadzorcza31. Czy rada nadzorcza jest obowiązkowym organem fundacji rodzinnej?
32. Jakie są zadania rady nadzorczej fundacji rodzinnej?
3.3Funkcjonowanie – zgromadzenie beneficjentów33. W jaki sposób powoływane jest zgromadzenie beneficjentów?
34. Jakie są zadania zgromadzenia beneficjentów?
35. Jakie inne uprawnienia mogą zostać przyznane zgromadzeniu beneficjentów?
4Odpowiedzialność organów36. Czy członkowie organów ponoszą odpowiedzialność wobec fundacji rodzinnej?
37. Czy członkowie zarządu fundacji rodzinnej ponoszą odpowiedzialność wobec wierzycieli fundacji rodzinnej w przypadku jej niewypłacalności?
5.0Zarządzanie – podatki38. Jakie są skutki podatkowe przekazania mienia fundacji rodzinnej innym osobom w trakcie jej działalności?
39. Jakie podatki zobowiązana jest płacić fundacja rodzinna?
40. Czy fundacja rodzinna ma obowiązek składać zeznania podatkowe?
5.1Zarządzanie – mienie41. Czy fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą?
42. Jakie są konsekwencje prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres ustawowy?
43. Czy fundacja rodzinna w trakcie funkcjonowania może nabywać składniki majątku?
44. Czy w trakcie funkcjonowania fundacji rodzinnej możliwe jest zwracanie mienia fundatorowi?
5.2Zarządzanie – rachunkowość45. Czy fundacja rodzinna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości?
46. Kto w fundacji rodzinnej pełni funkcję kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz jakie są jego zadania?
5.3Zarządzanie – audyt47. Czy sprawozdania finansowe sporządzane przez fundacje rodzinne powinny być poddawane badaniu biegłego rewidenta?
48. Który organ fundacji rodzinnej dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy?
49. Na czym polega obowiązek sporządzania audytu przez fundację rodzinną?
5.4Zarządzanie – pozostałe sprawy50. Czy po utworzeniu fundacji rodzinnej możliwe jest wniesienie do niej kolejnych składników majątkowych?
51. Jakie świadczenia mogą być przekazywane lub udzielane beneficjentom oraz fundatorowi z majątku fundacji rodzinnej?
52. Jakie są skutki podatkowe przekazania lub udzielenia świadczeń na rzecz beneficjentów oraz fundatora?
53. Czym są świadczenia w postaci ukrytych zysków?
6 Zobowiązania, świadczenia, uprawnienia54. Czy fundator odpowiada za zobowiązania fundacji rodzinnej?
55. Na czym polega solidarna odpowiedzialność fundacji rodzinnej za długi i zobowiązania fundatora?
56. Kiedy należy przyjąć proporcję wartości mienia przypadającą na fundatora?
57. Czy uprawnienie beneficjenta do otrzymania świadczenia z fundacji rodzinnej może być przyznane pod warunkiem albo z zastrzeżeniem terminu?
58. Kto i w jakiej formie decyduje o wypłacie świadczenia na rzecz beneficjenta?
59. Czy fundacja rodzinna może wypłacać świadczenia na poczet obowiązku alimentacyjnego spoczywającego na fundatorze?
60. Jakie uprawnienia posiada beneficjent?
61. Czy beneficjent może przenieść swoje uprawnienia na inną osobę?
62. Czy beneficjent może zrzec się swoich uprawnień?
63. Czy wierzyciel fundatora może prowadzić egzekucję z majątku fundacji?
64. Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania fundacji?
65. Jaka jest minimalna wartość mienia, którą fundator powinien wnieść do fundacji rodzinnej?
66. Czy fundator może wycofać do swojego majątku mienie wniesione do fundacji rodzinnej?
7Fundacja rodzinna – rozwiązanie67. Czy fundacja rodzinna może zostać rozwiązana?
68. W jakich sytuacjach zarząd może podjąć uchwałę o rozwiązaniu fundacji rodzinnej?
69. W jakich sytuacjach zgromadzenie beneficjentów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu fundacji rodzinnej?
70. W jakich sytuacjach fundację rodzinną może rozwiązać sąd rejestrowy?
71. W jakich przypadkach dojdzie do rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji?
72. Czy do rozwiązania fundacji rodzinnej niezbędne będzie uzyskanie zgody sądu opiekuńczego w przypadku, gdy beneficjentem jest osoba małoletnia?
73. Czy wskutek podjęcia decyzji o rozwiązaniu fundacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego?
8Fundacja rodzinna – likwidacja74. W którym momencie dochodzi do otwarcia postępowania likwidacyjnego?
75. Jaki jest cel postępowania likwidacyjnego?
76. Jakie są etapy postępowania likwidacyjnego?
77. Kto pełni funkcję likwidatora fundacji rodzinnej?
78. Jakie są uprawnienia likwidatorów?
79. W jaki sposób należy zgłosić otwarcie likwidacji do sądu rejestrowego?
80. Jakie czynności likwidacyjne powinni przeprowadzić likwidatorzy?
9Rozwiązanie lub likwidacja, a mienie81. W jaki sposób dzielony jest majątek fundacji rodzinnej w związku z jej rozwiązaniem?
82. Czy osoba, która otrzymała mienie fundacji w związku z jej rozwiązaniem, odpowiada za zobowiązania fundacji rodzinnej po wykreśleniu z rejestru?
83. Jakie są skutki podatkowe na gruncie CIT i PIT przekazania mienia fundacji rodzinnej osobom uprawnionym w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej?
84. Jaki jest termin zapłaty podatku CIT w związku przekazaniem mienia na rzecz osób uprawnionych wskutek rozwiązania fundacji rodzinnej?
85. Czy przekazanie mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku VAT?
86. Czy w trakcie postępowania likwidacyjnego fundacja rodzinna może prowadzić dotychczasową działalność?
87. W jakich przypadkach nie przeprowadza się postępowania likwidacyjnego?
10Dziedziczenie majątku88. Czy majątek wniesiony do fundacji rodzinnej podlega dziedziczeniu w razie śmierci fundatora?
89. Czy spadkobierca ustawowy fundatora może żądać zachowku od fundacji rodzinnej?
90. W jakich przypadkach fundusz założycielski fundacji rodzinnej nie będzie zaliczany do spadku przy obliczaniu zachowku?
91. Czy beneficjent jest uprawniony do otrzymania zachowku?
92. Czy świadczenia wypłacane przez fundację rodzinną w związku z obowiązkiem alimentacyjnym fundatora są zaliczane na poczet zachowku dla osoby uprawnionej?
93. Czy osoby, które otrzymały mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, odpowiadają za zachowek wobec osoby uprawnionej do jego otrzymania?
94. Czy roszczenie przeciwko fundacji rodzinnej oraz członkom fundacji o wypłatę zachowku może ulec przedawnieniu?
95. W jaki sposób ustalana będzie wartość funduszu założycielskiego i mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej na potrzeby ustalenia wartości zachowku?
11Rejestr fundacji rodzinnych96. Czy fundacja rodzinna podlega wpisowi do rejestru oraz jakie dane ujawnione są w rejestrze?
97. Co oznacza, że rejestr fundacji rodzinnych jest jawny?
98. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o wpis fundacji rodzinnej do rejestru?
99. Czy fundacja rodzinna podlega obowiązkowi rejestracji w CRBR?
100. W jakim terminie należy zgłosić fundację rodzinną do CRBR?