W związku z uchwaloną ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono szereg zmian do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 roku.

JAK BYŁO PRZED 2021 ROKIEM?

Do końca 2020 roku skorzystanie z formy opodatkowania w ramach ryczałtu było utrudnione – z uwagi na ustalony, górny limit przychodów uprawniający do skorzystania z ryczałtu, tj. do 250 tys. euro w skali roku. W rezultacie, przekroczenie tej granicy uniemożliwiało jego dalsze zastosowanie. 

Kolejnym czynnikiem, który ograniczał możliwość zastosowania podatku przychodowego było wyłączenie wielu branż z możliwości jego zastosowania (m.in. części wolnych zawodów).

 

JAK JEST OBECNIE?

Do najważniejszych zmian obowiązujących z początkiem 2021 roku, zaliczamy:

1. podniesienie limitu przychodu uprawniającego do zastosowania ryczałtu,

2. zwiększenie liczby branż objętych ryczałtem,

3. zmiana definicji wolnego zawodu,

4. nowe stawki ryczałtu.

 

Ad 1. Podniesienie limitu przychodu uprawniającego do zastosowania ryczałtu

Od nowego roku obowiązuje wyższy limit, w wysokości 2 mln euro, który  uprawnia podatnika do skorzystania z ryczałtu. Tym samym, jeżeli podatnik:

– prowadził w 2020 roku wyłącznie samodzielnie działalność gospodarczą, z której uzyskane przychody nie przekroczyły 2.000.000 euro (ok. 9.030.600 zł), lub

– uzyskiwał w 2020 roku przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro, albo

– rozpoczął wykonywanie działalności w roku podatkowym 2021 i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów, 

wówczas będzie miał prawo do zastosowania podatku przychodowego w 2021 roku.

 

Ad 2. Zwiększenie liczby branż objętych ryczałtem

W skutek uchylenia art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e oraz zał. nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: uzpd), ustawodawca zdecydował się na zlikwidowanie niektórych katalogów przychodów, których osiągnięcie sprawia, iż podatnik nie może skorzystać z prawa do ryczałtu. W dalszym ciągu ta forma opodatkowania nie jest właściwa dla podatników objętych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem), działalnością aptek, jak również w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

 

Ad 3. Zmiana definicji wolnego zawodu

Zwiększony został katalog zawodów, które ustawodawca uznaje za wolne zawody w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 uzpd. 

Od 2021 roku, pojęcie wolnego zawodu obejmuje: pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

W związku z treścią ww. przepisu, podatnik, który wykonuje działalność na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej, jest w dalszym ciągu uwzględniony w pojęciu wolnego zawodu. 

Należy pamiętać, iż podatnik powinien wykonywać działalność gospodarczą zw. z wolnym zawodem osobiście, tj. bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

 

Ad 4. Nowe stawki ryczałtu

W związku z aktualnym brzmieniem art. 12 ust. 1 uzpd, od 2021 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  •  17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów (20% w 2020 roku).
  • 15% przychodów ze świadczenia usług (m.in. doradztwa podatkowego, finansowych i ubezpieczeniowych, prawnych, rachunkowo-księgowych).
  • 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.
  • 8,5% dla przychodów do 100 tys. zł / 12,5% dla nadwyżki ponad 100 tys. zł, w zakresie przychodów osiągniętych z m.in. wynajmu, dzierżawy i umowami o podobnym charakterze oraz ze świadczenia usług zakwaterowania (w 2020 roku stawka miała wyłącznie zastosowanie do przychodów najmu prywatnego; usługi najmu oraz dzierżawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie podlegały opodatkowaniu ryczałtem).
  • 8,5% przychodów m.in z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; świadczenia usług w zakresie edukacji innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (tzw. szkoleniowcy).

Jednocześnie stawka 8,5 % ma zastosowanie do usług, które nie mogą zostać objęte inną stawką ryczałtu.

  • W zakresie stawek: 5,5%, 3%, 2%, katalog przychodów nie uległ zmianie.

 

RYCZAŁT DLA PROGRAMISTÓW?

W skutek nowelizacji programiści będą mogli skorzystać z 15% (zamiast 17%) stawki podatku ryczałtowego (usługi związane z oprogramowaniem – PKWiU ex 62.01.1). Jednakże należy mieć na uwadze, iż oznacza to utratę prawa do skorzystania z ulgi IP Box. Ponadto nie można wówczas zmniejszyć przychodu o koszty jego uzyskania.  

 

TERMIN

Termin na wybranie ryczałtu, upływa dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód. W przypadku przychodu uzyskanego w styczniu, podatnik może zdecydować o zastosowaniu ryczałtu, do 20 lutego 2021 roku. 

 

RYCZAŁT CZY PODATEK LINIOWY?

W związku z tą nowelizacją należy rozważyć, czy ryczałt nie stanowiłby korzystniejszej formy opodatkowania dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

W tym zakresie należy wziąć pod uwagę nie tylko stawkę podatku, która w przypadku objęcia ryczałtem może być korzystniejsza, ale również mieć na uwadze ponoszone w  działalności koszty uzyskania przychodu, które w ramach ryczałtu, nie mogą zostać odliczone od przychodu. Wadą ryczałtu jest również brak możliwości preferencyjnego rozliczania się wspólnie z małżonkiem. W tym przypadku podatek płacony jest od przychodu, a nie od dochodu (przychód minus koszty), jak ma to miejsce przy rozliczeniu korzystając z 19% stawki w podatku liniowym. Jeżeli prowadzona działalność jest wysokomarżowa, to prawdopodobnie ryczałt będzie rozsądniejszą alternatywą.  

W konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca ponosi wysokie wydatki w ramach prowadzonej działalności, to możliwe, iż ryczałt nie będzie stanowił dla niego optymalnej formy opodatkowania. Jednocześnie każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!