Dnia 29 listopada 2016 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw . Na mocy nowelizacji obecna kwota wolna od podatku wynosząca 3091 zł zostanie zastąpiona od 2017 r. kwotami obliczanymi degresywnie w zależności od osiąganych zarobków.

Wprowadzone zmiany są skutkiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., który stwierdził, że sprzeczna z Konstytucją jest kwota wolna od podatku w wysokości nie gwarantującej co najmniej minimum egzystencji. Szczególnie, że zastosowany w ustawie regulującej mechanizm nie przewiduje możliwości jej korygowania. W związku z tym Trybunał orzekł, że niezgodne z Konstytucją przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r.

ZESTAWIENIE:

  Wysokość rocznych zarobków osób objętych daną stawką kwoty wolnej od podatki (w złotych)  Wysokość kwoty wolnej od podatku (w złotych)
1. 6 601 i mniej 6601
2. 6002 – 11 000 Stopniowy wzrost od poziomu 3091 zł
3. 11 001 a 85 528 3091
4. 85 529 – 127 000 Stopniowy spadek od poziomu 3091 zł
5.  127 001 i więcej Brak

Swoistym novum we wprowadzonych regulacjach jest ustalenie kwoty wolnej od podatku w sposób degresywny. W założeniach ma ona pozytywnie wpłynąć na najbiedniejszych, a jednocześnie zwiększyć obciążenia fiskalne osób osiągających najwyższe dochody.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku jest częścią planowanej przez ustawodawcę reformy wprowadzającej jednolitą daninę łączącą PIT oraz składki ZUS i NFZ.

Warto zauważyć, że mimo komunikatów medialnych o kwocie wolnej od podatku w wysokości 6 600 zł, w rzeczywistości kwota ta wynosi 6 601 zł. Ta rachunkowa pomyłka jest w pewnym stopniu symboliczna i świadczy o pośpiechu i niedbalstwie ustawodawcy, ponieważ gdy prawidłowo zastosujemy zasady zaokrąglania przewidziane w przepisach Ordynacji podatkowej to wówczas kwota wolna wyniesie 6 601 zł, a nie jak pierwotnie przyjęto 6 600 zł. Nowelizacja będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

 1. Dz.U. z 2016 r. poz. 1926; dalej jako: „nowelizacja”