Początek nowego roku przyniesie znaczące zmiany w regulacjach dotyczących wycinki drzew i krzewów. Założeniem ustawy nowelizującej jest istotne zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości. W wielu przypadkach, nie będzie zatem trzeba uzyskiwać zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu na własnej nieruchomości.

Początek nowego roku przyniesie znaczące zmiany w regulacjach dotyczących wycinki drzew i krzewów. 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Założeniem ustawy nowelizującej jest istotne zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w większe kompetencje. Nie będzie zatem trzeba uzyskiwać zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu na własnej nieruchomości, jeżeli ich usunięcie następować będzie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyjątek od uzyskania zezwolenia ma również obowiązywać w przypadku drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.  

KOMPETENCJE RADY GMIN

Niekontrolowanej wycince drzew mają zapobiegać rady gmin. Należy sądzić, że przyznanie jej kompetencji do podejmowania uchwały, określającej w jakich przypadkach nie wymaga się zezwolenia umożliwi jednocześnie wskazanie w jakich sytuacjach wycinka jest zabroniona. Przy podejmowaniu uchwały w tym przedmiocie rada gminy powinna uwzględnić m.in.: gatunek, wiek, cel usunięcia (np. prowadzenie działalności gospodarczej bądź nie), cechy nieruchomości (np. wpisanie do rejestru zabytków).

NOWY ZAKRES KONTROLI

Ww. zmianie towarzyszyć będą inne, które zakładają zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów (m.in. podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia oraz nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie). Aktualnie zezwolenie nie jest konieczne w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm i 35 cm w przypadku np. topoli, wierzb, czy kasztanowca zwyczajnego.

Gminy uzyskają także możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Ich wysokość ma być uzależniona od rodzaju lub gatunku drzew oraz obwodu pnia lub powierzchni krzewów. Stawki opłat nie mogą jednak przekroczyć 500 zł dla drzew, a dla krzewów – 200 zł. Obecnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje bowiem opłaty w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.  

Ponadto, przepisy przejściowe nowelizacji przewidują, że do postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed wejściem w życie nowelizacji będzie stosować się nowe, korzystniejsze przepisy nowelizacji.  

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.