Nowe przepisy dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, to swoista rewolucja w zakresie dotychczasowego podejścia do obowiązku podmiotowego oraz zakresu merytorycznej zawartości dokumentacji.

Nowelizacja ta jest efektem prac, jakie toczyły się w ramach inicjatywy OECD dotyczącej zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów 1, konsekwencją których była konieczność dostosowania dotychczasowych przepisów do ostatnio wypracowanych międzynarodowych standardów.

Ustawodawca wprowadził nieistniejące dotąd rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od skali działalności podatnika. Nowe przepisy (z wyjątkiem regulacji dotyczącej sprawozdań CIT-CBC obowiązujących już od początku 2016 roku) to prawdziwy przełom w podejściu do zagadnienia dokumentacji podatkowej cen transferowych.

W związku z tak obszernymi zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę, w tak krótkim czasie – w zakresie przepisów regulujących dokumentację podatkową – powstała wśród podmiotów potrzeba kompleksowej analizy obowiązków dokumentacyjnych w oparciu o przepisy nowelizujące.

Poniższy artykuł stanowi omówienie niniejszej nowelizacji, jak również wskazuje założenia, w zakresie obowiązków dokumentacyjnych o których mowa w art. 9a ustawy o CIT 2.

OGÓLNY ZARYS ZMIAN W ZAKRESIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

ZMIANA PROGU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ustawy o CIT podmiotami powiązanymi kapitałowo określać będziemy tylko te, w których udział w kapitale innego podmiotu nie będzie mniejszy niż 25%, a nie jak w latach 2015-2016 tylko 5% posiadanego udziału. W konsekwencji wspólnicy dokonujący transakcji z podmiotami posiadającymi pośrednio lub bezpośrednio mniej niż 25% udziałów nie będą podlegać obowiązkom dokumentacyjnym.

OBLIGATORYJNE ELEMENTY DOKUMENTACJI TRANSFEROWYCH

Dokument Local file rozszerzono o dokładną analizę zdarzeń będących przedmiotem transakcji, otoczenia podatnika (w tym opis konkurencji), struktury organizacyjnej, strategii gospodarczej, oraz opis danych finansowych wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Na tym etapie dokumentacji kluczową zmianą jest wprowadzenie obowiązku sporządzania analizy porównawczej. Celem tak przyjętego rozwiązania jest stworzenie elementu dokumentacji, pozwalającego na uzasadnieniu rynkowości transakcji zawieranej z podmiotami powiązanymi.

Podatnicy mają obowiązek sporządzenia pierwszego dokumentu Local file do 31 marca 2018 roku.

Dokument Master file rozszerzono o analizę działalności podatnika i jego otoczenia. Celem zmian jest chęć otrzymania jak największej ilości danych i informacji o danej grupie kapitałowej.

Podatnicy mają obowiązek sporządzenia pierwszego dokumentu Master file do 31 marca 2018 roku.

Raport Country by country reporting obejmuje podatników działających w różnych jurysdykcjach podatkowych (ten element wszedł w życie już 1 stycznia 2016 roku).

Podatnicy mają obowiązek sporządzenia pierwszego CbCR do 31 grudnia 2017 roku.

TRÓJSTOPNIOWA KONCEPCJA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ – PROGI KWOTOWE:

 1. Dokumentacja lokalna (local file) – od 2-10 mln euro przychodów lub kosztów rocznie;

 2. Dokumentacja centralna (master file) – od 20-100 mln euro przychodów lub kosztów rocznie;

 3. Raport wg państw (CbC reporting – od 750 mln euro skonsolidowanych przychodów, dla podmiotów będących jednostką dominującą, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe i posiadającą zakłady lub jednostki zależne za granicą.

Niemniej za najważniejszą zmianę należy uznać wprowadzenie dla podmiotów osiągających powyżej 10 mln euro przychodów lub kosztów rocznie obowiązku sporządzenia analiza danych porównawczych.

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE PIT-TP

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada 2016 r., przewiduje obowiązek składania deklaracji PIT-TP po raz pierwszy dla roku podatkowego rozpoczynającego się od 1 stycznia 2017 roku. Zobowiązani do sporządzenia niniejszego sprawozdania są podatnicy, którzy:

 1. na gruncie art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sporządzają dokumentację podatkową transakcji z podmiotami powiązanymi,

 2. w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą równowartość 10 000 000 euro przychodów lub kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Podatnicy muszą dołączyć sprawozdanie PIT-TP do składanych deklaracji za dany rok podatkowy.

FORMULARZ CIT-TP

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada 2016 roku, w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczy obowiązku sporządzania dokumentacji poprzez udzielenie przez podatnika informacji, w kwestii:

 1. identyfikacji powiązań,

 2. informacji o podmiotach powiązanych,

 3. głównym przedmiocie działalności podatnika,

 4. informacji o transakcjach z podmiotami posiadającymi siedzibę lub zarząd na terytorium państwa stosującego szkodliwą konkurencję podatkową,

 5. informacji dotyczącej restrukturyzacji biznesowej podatnika.

Podatnicy muszą dołączyć sprawozdanie CIT-TP do składanych deklaracji za dany rok podatkowy.

USZCZELNIENIE SYSTEMU PODATKOWEGO

Zmiany mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku wywołują wiele kontrowersji zwłaszcza w środowisku doradców podatkowych. Organy podatkowe zyskały bowiem nowe narządzie do walki z nieuczciwymi podatnikami. Szerszy zakres przedmiotowy oraz zwiększony formalizm, mają na celu usprawnienie i uszczelnienie systemu podatkowego.

Mając na uwadze powyższe warto by już teraz podatnicy dokładnie przyjrzeli się zasadności planowanych transakcji oraz ilości informacji przekazywanych organom podatkowym.

 1. tzw. BEPS – base erosion, profit shifting

 2. odpowiednio art. 25a ustawy o PIT