Jak wynika ze sprawozdania Komendy Głównej Policji Biura Wypadków Drogowych w Warszawie, w 2015 roku w Polsce miało miejsce 32967 wypadków drogowych – w tym w samej Wielkopolsce było ich 2196.

W przypadku wielu z nich, sprawca zdarzenia uciekł i nie można go było w żaden sposób zidentyfikować – a tym samym nie można było wskazać osoby, od której można by było domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia.

DO KOGO POWINNIŚMY SIĘ ZGŁOSIĆ Z ROSZCZENIAMI O NAPRAWIENIE SZKODY?

Ustawodawca przewidział takie sytuacje i w drodze ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, powołał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który odpowiada za tak powstałe szkody. Odpowiedzialność tego Organu nie jest jednak bezwarunkowa. Wypłata odszkodowania czy zadośćuczynienia możliwa jest dopiero w przypadku, gdy zostaną spełnione określone przesłanki ustawowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgodnie z art. 98 ww. ustawy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości, a także za szkody w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości.

W tym drugim przypadku, tj. w przypadku szkody w pojeździe mechanicznym, świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

ROSZCZENIA

Zgłoszenie takiego roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego odbywa się za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wybrany zakład ubezpieczeń nie tylko nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia, ale i jest zobligowany, na mocy ustawy, do przeprowadzenia postępowania w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i w dalszej kolejności przesłania zebranej dokumentacji, dalej – do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który winien spełnić roszczenie w terminie 30 dni od daty uzyskania całości dokumentacji szkodowej, a w wyjątkowych przypadkach, w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia określonych wątpliwości, mających wpływ na podstawę i zakres odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.