Upadłość spółki, to dla zdecydowanej większości jej właścicieli i członków zarządu, etap związany z długotrwałą i kosztowną procedurą, a także świadomością, że wieloletni biznes, często prowadzony od pokoleń musi się zakończyć. Czy zawsze upadłość oznacza definitywny koniec dla przedsiębiorstwa?

Dzięki nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, z dniem 1 stycznia 2016 roku powstała całkowicie nowa konstrukcja w procedurze upadłościowej, tzw. pre-pack, czyli w tłumaczeniu z języka angielskiego – przygotowana likwidacja.

PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA

Polega na sprzedaży całego przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części bądź składników majątkowych, stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa, z góry ustalonemu nabywcy, którym może być osoba bliska upadłego, wspólnik spółki, małżonek, etc.

Inicjatywa w tym zakresie należy do dłużnika lub wierzyciela uprawnionego do zgłoszenia upadłości, który do wniosku o ogłoszenie upadłości załącza wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku dłużnika. Niezbędne jest przedstawienie opisu i oszacowania majątku przez biegłego sądowego oraz wskazanie osoby nabywcy i ceny. Następnie sąd porówna proponowaną cenę sprzedaży majątku z kwotami, jakie byłyby możliwe do uzyskania w postępowaniu upadłościowym. Wniosek zostanie uwzględniony, jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że w wyniku przygotowanej sprzedaży wierzyciele zostaną zaspokojeni w większym stopniu, niż wskutek likwidacji składników majątku w toku postępowania upadłościowego.

W razie uwzględnienia wniosku, syndyk zawrze umowę sprzedaży w terminie trzydziestu dni, pod warunkiem wpłacenia przez nabywcę całej ceny. Maksymalne przyspieszenie procedury można osiągnąć wtedy, gdy nabywca dokona wpłaty pełnej kwoty z tytułu sprzedaży na rachunek depozytowy sądu. Działanie to umożliwi jednocześnie wydanie przedsiębiorstwa z dniem ogłoszenia upadłości.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Celem przygotowanej likwidacji jest z jednej strony szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli, a z drugiej strony, skrócenie czasu i zminimalizowanie kosztów postępowania upadłościowego. W obowiązującym stanie prawnym upadłość, to nie tylko czarny scenariusz, w którym spółka ulega likwidacji, a właściciel traci dorobek życia. Przygotowana likwidacja jest szansą dla ciągłości istnienia przedsiębiorstwa i daje możliwość utrzymania rodzinnego biznesu. Co istotne, sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, więc nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Omawiana konstrukcja jest niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem również dlatego, że pozwala nabywcy na szybkie nabycie przedsiębiorstwa, co zniweluje ryzyko utraty renomy spółki, klientów czy rynku zbytu. Pomimo że spółka ogłosi upadłość, to przedsiębiorstwo będzie mogło nadal funkcjonować i to bez obciążeń finansowych.