W kwietniu 2018 roku Paweł Kuźmiak, Partner DSK, został wybrany przez Zgromadzenie Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych na Sędziego Wielkopolskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.                                                                               

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej doradcy podatkowi podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Postępowanie sądowe prowadzone jest przez Sąd Dyscyplinarny KIDP. Jest ono dwuinstancyjne. Pierwszą instancją jest Sąd Dyscyplinarny działający przy oddziale regionalnym, do którego należy obwiniony doradca, drugą – Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

Paweł Kuźmiak znalazł się w gronie siedmiu sędziów Wielkopolskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP w Poznaniu. Kadencja sędziów trwa 4 lata. Skład obecnej, V kadencji, ustalony został 9 kwietnia 2018 roku.

Sądy orzekają w składach trzyosobowych, które wyznacza przewodniczący. Sędziowie w zakresie orzekania są niezawiśli. Podlegają tylko ustawom i zasadom etyki zawodowej.