Zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku (Dz.U.2016.408 z dnia 30 marca 2016 roku) w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Po tym dniu nie będzie można nabyć, wykorzystać  lub zwrócić do sądu nabytych wcześniej znaków papierowych, a ich dotychczasowe miejsce zajmą znaki w formie elektronicznej  (tzw. e-znaki). Wyjątkiem honorowanym przez sądy będą pisma opłacone znakami papierowymi nadane pocztą nie później niż w dniu 30 czerwca 2018 roku, które wpłyną do sądu w terminie późniejszym, przy czym decydująca będzie data stempla pocztowego.

Znaki elektroniczne w myśl  § 11 rozporządzenia zawierać będą:

  • w górnej części godło Rzeczypospolitej Polskiej
  • napis Ministerstwo Sprawiedliwości, pod którym umieszczony jest napis Znak opłaty sądowej
  • nominał znaku wyrażony w polskich złotych
  • kod kreskowy i numeryczny składający się z 14 cyfr arabskich

Elektroniczne znaki opłaty sądowej można nabywać już od jakiegoś czasu w kasach sądowych lub na stronie systemu e-Płatności.