Legitymacja bierna, a odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.

Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 3 czerwca 2015 roku wyjaśnił kwestię legitymacji biernej w przypadkach naruszenia praw autorskich

Jak wskazano w uzasadnieniu: „(…) występując z roszczeniem o usunięcie skutków naruszenia nie następuje realizacja odpowiedzialności odszkodowawczej, lecz roszczenia o charakterze negatoryjnym. Krąg podmiotów, które mają legitymację bierną w stosunku do takiego roszczenia, nie może być ustalany na podstawie art. 422 KC, skoro przepis ten określa krąg podmiotów odpowiedzialnych za szkodę w razie udziału w czynie niedozwolonym w różnym charakterze (sprawca bezpośredni, pomocnik, podżegacz, podmiot korzystający ze szkody) kilku osób. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia (…) można kierować przeciwko temu, kto naruszył autorskie prawa osobiste swoim zachowaniem, czyli bezprawnie wkroczył w sferę chronioną tymi prawami, a nie przeciwko każdemu, kto miałby być odpowiedzialny za szkodę wynikłą z naruszenia tych praw. Nie chodzi tu bowiem o odpowiedzialność odszkodowawczą”.

Skład orzekający jednoznacznie skłonił się ku blokadzie możliwości dochodzenia roszczenia z przepisów odszkodowawczych, pozostawiając poszkodowanym wszczynanie postępowania na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 2 . Z tego względu wyłącznie bezpośredni sprawca naruszenia może odpowiadać za szkodę, co negatywnie rzutuje na pozycję ewentualnego powoda.

1. V CSK 599/14

2. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.