W dniu 6 listopada 2020 r. Rzecznik Finansowy wychodząc naprzeciw osobom, które zawarły umowy indeksowane albo denominowane do waluty obcej, opublikował mapę klauzul wykorzystywanych przez banki w umowach z konsumentami, które mogą być uznane za postanowienia abuzywne.

Mapa ta powstała w oparciu o przeanalizowane przez Rzecznika Finansowego umowy oraz regulaminy kredytów hipotecznych, które zawierane były w latach 2002 – 2009. W przedstawionym przez RF dokumencie znalazła się lista dwunastu banków oraz klauzul zastosowanych w ich umowach, które w ocenie Rzecznika Finansowego są klauzulami niedozwolonymi.

W ślad za informacjami wynikającymi z raportu wskazujemy, że w ramach postępowania przedsądowego każdy konsument, który ma wątpliwości co do zapisów swojej umowy, powinien wystąpić do banku z reklamacją, a w przypadku jej negatywnego rozpatrzenia ma możliwość złożenia odpowiedniego wniosku do Rzecznika Finansowego.

Kredytobiorca może również wystąpić na drogę sądową i uzyskać unieważnienie części z zapisów umowy kredytu albo całej umowy kredytu. Postępowanie sądowe daje realną szansę na odzyskanie od banku środków, które zostały pobrane nienależnie, albo na definitywne zakończenie umowy kredytu z uwagi na jej wady.

Ilość spraw sądowych wytoczonych w związku z klauzulami abuzywnymi w umowach kredytowych indeksowanych albo denominowanych do walut obcych wciąż rośnie. Z jednej strony wzrosła bowiem świadomość prawna konsumentów w tym zakresie – co jest m.in. wynikiem aktywnych działań Rzecznika Finansowego. Z drugiej strony, korzystne dla konsumentów orzeczenia sądów wzmocniły chęć dochodzenia swoich praw.

Raport Rzecznika Finansowego obejmuje klauzule stosowne przez banki: BPH S.A. (w tym BPH PBK S.A.), BNP Paribas S.A. (w tym Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Fortis Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., EFG EuroBank Egasis (Polbank)), Bank Ochrony Środowiska S.A., Getin Noble Bank S.A. (w tym DNB Bank Polska S.A.), ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. (w tym Bre Bank S.A.), Bank Millenium S.A. (w tym Euro Bank S.A.), Pekao Bank Hipoteczny S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (w tym Nordea Bank S.A.), Santander Bank Polska S.A. (w tym Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Deutsche Bank S.A.), Santander Consumer Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. (w tym Lukas Bank S.A.).

Lista ta – chociaż niewyczerpująca – jest istotną wskazówką dla osób, które dzisiaj wahają się czy powinny dochodzić roszczeń wobec banku.

Pełna treść dokumentu: tutaj 

Jeśli masz pytania związane z kredytami hipotecznymi – zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Muniak: m.muniak@dsk-kancelaria.pl