Inwestorzy – tak prywatni jak i podmioty gospodarcze – rozpoczynając realizację inwestycji najczęściej spodziewają się, że doprowadzą ją do końca. Niekiedy, z różnych przyczyn, mogą być zmuszeni okolicznościami do odstąpienia od kontynuowania budowy. Jednak chcąc odzyskać zainwestowane środki mogą sprzedać nieruchomość. Aby kontynuować rozpoczętą przez poprzedniego inwestora budowę należy formalnie przenieść pozwolenie na budowę na nowego inwestora.

Dokumenty związane z realizacją inwestycji zostały wydane na poprzedniego właściciela nieruchomości, co oznacza, że posługiwać się nimi może tylko osoba, do której decyzja jest adresowana. Chodzi tu o pozwolenie na budowę, którego integralną częścią jest projekt budowlany. Kupujący powinien wówczas wystąpić o przeniesienie wydanego pozwolenia na budowę na siebie jako nowego właściciela nieruchomości. Z wnioskiem może wystąpić bądź dotychczasowy bądź nowy inwestor, jednak z przyczyn praktycznych wnioskodawcą najczęściej będzie nowy inwestor, gdyż to jemu zależeć będzie najbardziej na szybkim przeniesieniu pozwolenia na siebie, by móc kontynuować realizację bez zbędnych opóźnień. Przeniesienie może dotyczyć inwestycji jeszcze nie rozpoczętej oraz będącej w trakcie realizacji.

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o przeniesienie wydanego pozwolenia na budowę składa się (tak samo jak wniosek o wydanie pozwolenia na budowę) do właściwego organu pierwszej instancji, którym co do zasady będzie starosta. Właściwym miejscowo organem będzie urząd powiatu, na terenie którego leży nieruchomość, na której prowadzona jest inwestycja. Opłata skarbowa od wniosku o przeniesienie wynosi 90 zł, a jeśli wniosek składać będzie pełnomocnik inwestora, konieczne będzie także uiszczenie opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Składane dokumenty

Oczywiście przede wszystkim należy złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Większość starostw posiada wzór takiego wniosku na swoich stronach internetowych. Wniosek zawiera podstawowe informacje takie jak: dane inwestycji (w tym adres/lokalizacja), dane dotychczasowego oraz nowego inwestora.

Kolejno, dotychczasowy inwestor musi złożyć oświadczenie, że zgadza się na przeniesienie pozwolenia na wskazany podmiot, a nowy inwestor musi złożyć oświadczenie, że zgadza się na przejęcie warunków zawartych w pozwoleniu na budowę. Oba oświadczenia są konieczne by urząd miał pewność, że poprzedni inwestor zgadza się na „odebranie” mu pozwolenia, a nowy – że istotnie chce móc kontynuować budowę na warunkach zawartych w poprzedniej decyzji.

W końcu, nowy inwestor musi złożyć oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością, czyli oświadczyć, że jest już nowym właścicielem nieruchomości (oczywiście może też dysponować innym tytułem prawnym do nieruchomości, np. może być użytkownikiem wieczystym nieruchomości).

Termin załatwiania spraw

W sprawach przeniesienia pozwolenia na budowę obowiązują niestety terminy ogólne wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, czyli termin 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące. W razie braków formalnych wniosku zostaniemy wezwani do ich uzupełnienia, przy czym opóźnienie spowodowane koniecznością uzupełnienia wniosku nie będzie wówczas wliczane do wyżej wskazanych terminów, w których organ winien wydać decyzję. Na szczęście jednak urzędy często są w stanie załatwić taką sprawę w dużo krótszym czasie, niekiedy nawet w przeciągu paru dni.

Kiedy nie można przenieść pozwolenia na budowę

Nie można przenieść pozwolenia na budowę, jeśli decyzja o pozwoleniu już wygasła. Wówczas wznowienie budowy może nastąpić dopiero po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja o pozwoleniu wygasa w dwóch przypadkach: jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub jeśli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Jednak przeniesienie pozwolenia na budowę jest tzw. decyzja związaną, czyli o ile nie wystąpią konkretne przesłanki negatywne, uniemożliwiające wydania decyzji zgodnej z wnioskiem, to organ obowiązany jest taki wniosek uwzględnić. Organ nie może zatem odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę z innych powodów (np. wynikających z subiektywnej negatywnej oceny nowego inwestora).