Od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani będą składać deklaracje wyłącznie w formie nowego JPK_VAT. Regulacja z założenia ma uprościć system raportowania na potrzeby VAT, łącząc informacje zawarte w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz ewidencjach VAT. 

autor:

data:

Mateusz Gago, asystent ds. podatkowych

30.09.2020 

Zmiany obejmują dwie formy pliku JPK_VAT:

 – JPK_V7K, dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie;

 – JPK_V7M, dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie.

OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA PODATNIKÓW

Wejście w życie nowych przepisów wiąże się z licznymi obowiązkami dla podatników. 

Konieczne będzie właściwe dostosowanie systemów informatycznych z uwzględnieniem nowych wymogów zawartych w uchwalonych przepisach.

Jednolity plik kontrolny będzie składał się z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. 

Część deklaracyjna: Część ewidencyjna:
W jej skład wchodzą wszelkie dane podatnika oraz informacje wymagane na potrzeby wyliczenia podatku należnego, podatku naliczonego oraz obliczenia wysokości podatku. Zawiera szczegółowe dane mające związek z m.in. z transakcjami zakupu oraz sprzedaży, wynikającymi z ewidencji VAT, które umożliwią prawidłowe rozliczenie podatku należnego i naliczonego.

Dodatkowo ta część zawiera oznaczenia niektórych towarów oraz usług – cyframi oraz transakcji sprzedażowych – literami. Ponadto także poszczególne dowody zakupu oraz sprzedaży będą miały określone oznaczenia literowe. Jednocześnie opisane obowiązki ewidencyjne będą spoczywać wyłącznie na sprzedawcy. 

TERMIN ORAZ FORMA

Przesyłanie JPK_VAT będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego/profilu zaufanego/danych autoryzujących, w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

UWAGI

Nowe regulacje przewidują także konieczność oznaczenia transakcji podlegających pod mechanizm podzielonej płatności oraz nakładają kary pieniężne w wysokości 500 zł za każdy błąd w ewidencji.

JPK_VAT nie będzie dotyczył deklaracji, które nie były rozliczane w formie deklaracji VAT-7/VAT-7K. Tym samym nowe przepisy nie będą miały zastosowania m.in. do deklaracji VAT-14, VAT-10, VAT-9M, VAT-8, VAT-12.

PODSUMOWANIE

W konsekwencji nowy JPK_VAT umożliwi automatyczną weryfikację danych transakcyjnych w VAT oraz będzie dostarczać Krajowej Administracji Skarbowej wykazane kwoty podatku należnego oraz naliczonego bez zaangażowania ze strony podatnika. Jednocześnie nastąpi redukcja liczby czynności, do których obecnie zobowiązany jest podatnik, bowiem jeden plik JPK_VAT zastąpi deklaracje z załącznikami oraz oddzielny JPK_VAT. 

Jednakże, z drugiej strony wszelkie obowiązki informacyjne dotyczące transakcji z udziałem podatnika zostaną rozszerzone. Przedsiębiorcy zmuszeni zostali do ponoszenia, niekiedy znacznych, wydatków na dostosowanie systemów informatycznych. Ponadto przepisy regulujące omawianą tematykę, w zakresie zaktualizowanych zasad prowadzenia ewidencji, które nakładają dodatkowe obowiązki (MPP), mogą w praktyce stanowić duże wyzwanie dla podatników. 

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące nowego JPK_VAT, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Kontakt: Marcin Palusiński, m.palusinski@dsk-kancelaria.pl

***

PODSTAWA PRAWNA

 – rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 z późn. zm.). Na jego podstawie określone zostaną wzory struktury logicznej JPK_VAT.

 – ustawa z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.).