Analizując możliwość dokonania zmiany podmiotowej umowy o realizację zamówienia publicznego - w przypadku zbycia przedsiębiorstwa, należy stwierdzić, że taka zmiana (pomimo pewnych wątpliwości) pozostaje możliwa na kanwie ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp).

Analizując omawiane zagadnienie należy przytoczyć treść dwóch istotnych przepisów prawa tj. art. 552 oraz 554 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwana dalej kc). Przepisy te regulują kwestie związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa i kumulatywnym przystąpieniem do długu.

Zgodnie z postanowieniami art. 552 kc, czynność prawna związana z przedsiębiorstwem, obejmuje co do zasady wszystkie jego składniki. Należy mieć jednak na uwadze, że w myśl art. 55¹ kc pojęcie przedsiębiorstwa nie obejmuje zobowiązań i obciążeń związanych z jego prowadzeniem, czyli – innymi słowy – jego długów.

Przeniesienie własności przedsiębiorstwa na podstawie art. 552 Kodeksu cywilnego, dotyczy zatem tylko i wyłącznie aktywów przedsiębiorstwa.

Jeżeli natomiast chodzi o pasywa wchodzące w skład przedsiębiorstwa, przepisy prawa (art. 554 kc) ustanawiają w ich zakresie reżim solidarnej odpowiedzialności, obejmujący nabywcę przedsiębiorstwa oraz zbywcę. Oba te podmioty pozostają zatem odpowiedzialne za powstałe zobowiązania związane z prowadzeniem przejmowanego przedsiębiorstwa. Z momentem przejęcia, nabywca przystępuje więc do długów powstałych w związku z wcześniejszą działalnością przedsiębiorstwa.

Przystąpienie do długu, sprowadza się w konsekwencji do przekształcenia podmiotowego stosunku zobowiązaniowego po stronie dłużnika – do jego dotychczasowego zobowiązania przystępuje osoba trzecia (nabywca przedsiębiorstwa) w charakterze dłużnika solidarnego, przy czym nie powoduje to zwolnienia dotychczasowego zobowiązanego z długu. Następuje więc tzw. kumulatywne przejęcie długu, a po stronie zobowiązaniowej pojawiają się dwaj dłużnicy – zbywający i nabywający przedsiębiorstwo.

Mając to na względzie, należy stwierdzić, że zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (na podstawie art. 55² i 554 kc), z którą związane są zobowiązania dotychczasowego właściciela w zakresie realizacji zamówienia publicznego, skutkuje zmianą podmiotową po stronie wykonawcy.

Pierwotny wykonawca zamówienia publicznego nie zostaje jednak zwolniony z jego wykonania – obok niego pojawia się jedynie nowy podmiot, który pozostaje solidarnie odpowiedzialny za jego realizację (tzw. kumulatywne przystąpienie do długu).

Nabywca przedsiębiorstwa staje się zatem – obok dotychczasowego wykonawcy – samoistnym dłużnikiem, wobec którego swoje roszczenia może kierować zamawiający.

Opisywany rodzaj przekształcenia podmiotowego nie narusza zatem zasady, wyrażonej w art. 7 ust. 3 ustawy Pzp – zgodnie z którą zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Pomimo pojawienia się nowego podmiotu odpowiedzialnego za dług, dotychczasowy wykonawca pozostaje bowiem nadal zobowiązany, aż do całkowitego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o zamówienie publiczne (Opinia Urzędu Zamówień Publicznych – „Dopuszczalność zmiany wykonawcy zamówienia publicznego”).

Dodatkowo należy przytoczyć, że treść art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy pzp przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

Przepis ten wprost przewiduje możliwość dokonania zmiany podmiotowej umowy. Należy przyjąć, że w zakresie przesłanek zmiany umowy opartej na tej regulacji prawnej zamawiający powinni zwracać uwagę na składniki przedsiębiorstwa nabyte przez nowy podmiot. Przepis wprost przewiduje, że zmiana jest dopuszczalna, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Istotna pozostaje analiza możliwości uwzględniania tego przepisu w konkretnej sytuacji, ponieważ nie znajdzie on zastosowania do zamówień realizowanych na podstawie ogłoszeń sprzed daty wejścia w życie tej regulacji.

Planując zmiany dotyczące przekształceń, podziałów, zbycia przedsiębiorstwa, łączenia podmiotów realizujących zamówienia publiczne, każdorazowo należy wziąć pod uwagę i odpowiednio przeprowadzić zmianę strony umowy o realizację zamówienia publicznego.

W przypadku kwestii dotyczących zamówień publicznych, zapraszamy do kontaktu z Martą Dziewulską,  m.dziewulska@dsk-kancelaria.pl