Dnia 1 lipca 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 1. Na mocy niniejszego aktu wprowadzono zmiany, w zakresie definicji budowli, które wywołały dyskusje na temat ewentualnej możliwości zmian zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

KWALIFIKACJA PODATKOWA

Do momentu wejścia w życie Ustawy, nie kwestionowano, że za budowle, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od nieruchomości rozumie się jedynie elementy budowlane elektrowni wiatrowych. Powyższe wywodzono z art. 3 pkt. 3 Prawa budowlanego, który do 15 lipca 2016 r. stanowił, że budowlą są m.in. „części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”.

Wprowadzone zmiany wykreśliły z podanego w przepisie wyliczenia „elektrownie wiatrowe”. Niemniej jednak o kwalifikacji podatkowej świadczy przede wszystkim zwrot „części budowlane urządzeń technicznych”, który po nowelizacji nadal obowiązuje. Orzecznictwo w tym zakresie spójnie potwierdza, że przy urządzeniach posiadających elementy stricte budowlane za budowle uznaje się jedynie ich „części budowlane”.

ELEKTROWNIE WIATROWE W ROZUMIENIU PRAWA BUDOWLANEGO

Ponadto idąc za orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r.  budowlą w rozumieniu art. 3 pkt. 3 Prawa budowlanego są jedynie obiekty wymienione wprost w tym przepisie lub obiekty „w istotnym zakresie zbliżone do cech posiadanych przez obiekty pełniące rolę wzorców”.

Mimo, że farmy wiatrowe nie są podobne do obiektów wymienionych wprost w art. 3 pkt. 3 Prawa budowlanego to obiektem analogicznym może być zarówno elektrownia, jak i „inne urządzenia”, które posiadają elementy budowlane. W momencie gdy zaliczymy elektrownie wiatrowe, w przeciwieństwie do urządzeń w elektrowniach innego typu, do postawy opodatkowania to wówczas naruszymy ewidentnie zasadę równości i sprawiedliwości podatkowej zawartą w Konstytucji RP.

Nowa definicja budowli w Ustawie nie daje jednoznacznych podstaw by modyfikować zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Związane jest to przede wszystkim z faktem, że Ustawa nie jest ustawą podatkową ani do niej odsyłającą. Nie ma zatem podstaw, aby stosować znajdujące się w niej definicje legalne do określania przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Inną istotną kwestią jest fakt dodania elektrowni wiatrowych do załącznika Prawa budowlanego w „Kategorii XXIX”. Jednak dodanie elektrowni wiatrowych do tego załącznika spełnia jedynie cel Ustawy i ciężko wyciągać z tego wnioski w zakresie ich opodatkowania.

NASTĘPSTWA

Powyższe kwestie budzą spore wątpliwości i nie do końca wiadomo jakie skutki podatkowe, na gruncie podatku od nieruchomości, będą one niosły dla właścicieli farm wiatrowych. Ewentualne ukształtowanie się negatywnej praktyki opodatkowania elektrowni wiatrowych i tym samym wzrost ich obciążeń podatkowych może zniechęcić przedsiębiorców od budowania nowych i rozwijania już istniejących elektrowni wiatrowych.

***

 1. Dz. U. z 2016 r. poz. 961; dalej jako: „Ustawa”

 2. sygn. akt P 33/09