Realizacja zleceń poza siedzibą firmy, bardzo często wiąże się z obowiązkiem zapewnienia przez pracodawcę zakwaterowania dla swoich pracowników, polegającym na wynajmie np. lokalu mieszkalnego. Rodzi to oczywiście swoje skutki podatkowe dla pracownika na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co do zasady zapewnienie pracownikom nieodpłatnego zakwaterowania na gruncie ustawy o PIT należy traktować jako nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód podlegający PIT.

USTAWA O PIT

W celu stwierdzenia, czy wartość danych świadczeń podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasadne jest odwołanie się do treści art. 12 ust. 1 ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej jako: „ustawa o PIT”) zgodnie z którym przychodami ze stosunku pracy są nie tylko wypłaty pieniężne, ale ponadto nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia.

Ustawa o PIT, w art. 21 ust. 1 pkt 19, przewiduje jednak możliwość wyłączenia takiego przychodu spod opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Możliwość powstania przychodu po stronie pracownika (pracowników) zależy tak naprawdę od wartości nieodpłatnego świadczenia tj. od wartości czynszu z tytułu zakwaterowania (jeżeli w lokalu mieszkalnym będzie kilku pracowników możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego zależy również od liczby pracowników).

Podana w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT kwota 500 zł jest limitem miesięcznym, przypadającym na jednego pracownika. W momencie przekroczenia w danym miesiącu powyższej kwoty, przez pracownika powstała nadwyżka podlega już opodatkowaniu PIT.

ZAKWATEROWANIE PRACOWNIKA, A MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Warto mieć jednak na uwadze treść art. 21 ust. 14 ustawy o PIT zgodnie z którym zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT ma zastosowanie tylko do tych pracowników, których miejsce zamieszkania leży poza miejscowością, gdzie znajduje się zakład pracy, a sam podatnik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów wynoszących obecnie 139,06 zł miesięcznie.

Bardzo istotne jest, aby z umowy najmu zawartej pomiędzy pracodawcą, a wynajmującym wynikało, że w lokalu mieszkalnym zakwaterowany będzie pracownik, bądź kilku pracowników. Wówczas kwota czynszu przypadająca na pracownika do wysokości 500 zł będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT.

Mając na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 21 ust. 14 ustawy o PIT jeżeli pracodawca zagwarantuje pracownikowi zakwaterowanie, wówczas do kwoty 500 zł przychód pracownika będzie korzystał ze zwolnienia.

Jeżeli lokal mieszkalny będzie udostępniony np. czterem pracownikom, a czynsz z tytułu najmu będzie wynosił przykładowo 1500 zł, wówczas kwotę czynszu należy podzielić przez liczbę pracowników (1500/4=375), przez co czynsz przypadający na jednego pracownika będzie mniejszy od kwoty 500 zł, a za tym idzie pracownik będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego.