Jak przedłużyć „ważności” decyzji środowiskowej ze względu na etapowość inwestycji budowlanej ?

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA CAŁEJ INWESTYCJI

Pierwszym krokiem przy planowaniu większego zamierzenia inwestycyjnego jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia. Po jej uzyskaniu inwestor może starać się o decyzje inwestycyjne. Regułą jest, że decyzja taka powinna obejmować całe przedsięwzięcie. Natomiast przedsięwzięcia powiązane technologicznie należy traktować za jedno przedsięwzięcie wymagające jednej decyzji środowiskowej, nawet jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Analogicznie wygląda sytuacja gdy inwestor realizuje inwestycję etapowo, dla całej inwestycji wydaje się tylko jedną decyzję. Założeniem takiego rozwiązania ustawodawcy było usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Inwestor musi złożyć wniosek o wydanie np. pozwolenia na budowę danego przedsięwzięcia w ciągu 6 lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna. Możliwe jest jednak wydłużenia tego okresu do 10 lat. Wskazany okres określa się jako okres obowiązywania decyzji środowiskowej. Wydłużenie tego okresu uzależnione jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku inwestora i potwierdzenia, przed upływem 6 – letniego terminu, przez organ wydający decyzję środowiskową, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia. Przyjąć należy organ powinien potwierdzić, że inwestycja przebiega etapowo, w sytuacji gdy wynika to z samej decyzji (obejmującej np. wiele obiektów budowlanych) bądź gdy inwestor wykaże tę okoliczność np. przedkładając „etapową” decyzję o warunkach zabudowy.

ETAPOWOŚĆ INWESTYCJI

Co do zasady inwestor nie musi przewidywać etapowania realizacji inwestycji w fazie uzyskiwania warunków zabudowy. Dopuszczalne jest np. wydanie jednego pozwolenia na budowę w oparciu o kilka decyzji o warunkach zabudowy.

Fakt etapowania inwestycji w momencie ubiegania się przez inwestora o potwierdzenie tej okoliczności powinien zostać wykazany stosownymi dowodami (dokumentami). Ponadto, z opisu samej inwestycji także powinno wynikać, że realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegała w poszczególnych etapach, które są możliwe do rozróżnienia.

Etapowanie inwestycji może polegać np. na przebudowie lub rozbudowie istniejącego obiektu, budowie poszczególnych odcinków/elementów danego obiektu w określonych odstępach czasowych.

Natomiast w sytuacji gdy inwestor przystępuje do realizacji dalszych etapów inwestycji, ale zamierza wprowadzić zmiany wykraczające poza ustalenia decyzji o warunkach zabudowy (w tym również wymogów środowiskowych), powinien uzyskać nową decyzję środowiskową i o warunkach zabudowy, a na jej podstawie wystąpić o zamienne pozwolenie na budowę.

W celu wykazania drugiej przesłanki dla wydłużenia „ważności” decyzji środowiskowej należy przedstawić opracowanie, z którego będzie wynikać, że warunki realizacji przedsięwzięcia określone w tej decyzji są aktualne, w szczególności w zakresie wymogów środowiskowych.