Pisaliśmy już o proponowanych przez rząd zmianach w ramach “Polskiego Ładu” w odniesieniu do branży IT. A jakie są istotniejsze założenia tego programu w kontekście branży budowlanej? Zachęcamy do przeczytania poniższego zestawienia.

Program “Polski Ład” został ogłoszony przez rząd 15 maja 2021 roku, w formie ponad 100-stronicowej prezentacji. Pomimo dużej objętości stanowi zbiór dość ogólnych pomysłów, które mają być w kolejnych miesiącach konkretyzowane w postaci projektów aktów prawnych. Od ogłoszenia programu upłynął miesiąc – nadal nie ma jednak projektów ustaw.

Głównymi założeniami programowymi Polskiego Ładu ma być m.in. wprowadzenie nowego progu podatkowego, dopłat do mieszkań, możliwość budowy domu do 70 m2 bez pozwoleń, nowa polityka przemysłowa Polski i polityka eksportowa, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych.  Co jeszcze wiadomo?

Certyfikacja wykonawców

Założeniem certyfikacji jest jednokrotne zgromadzenie i złożenie dokumentów na potrzeby poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamiast ich wielokrotnego i każdorazowego gromadzenia i składania na potrzeby każdego z postępowań. Wykonawcy mają mieć możliwość posługiwania się dokumentami przez cały okres ważności certyfikatu.

Ogłaszane korzyści:

 • brak konieczności każdorazowego gromadzenia i składania dokumentów,
 • brak konieczności wielokrotnego ponoszenia opłat za poszczególne dokumenty,
 • uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji sytuacji wykonawców przez zamawiających.

Certyfikacja zamówień publicznych ma być fakultatywna. Wykonawcy nieposiadający certyfikatu będą mogli wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu w sposób tradycyjny.

Planowana data wejścia w życie – 1 stycznia 2023 r.

Cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych

Istotna dla cyfryzacji w budownictwie jest ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadzająca zmiany m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wynika z niej możliwość składania wskazanych tam dokumentów w procesie inwestycyjno-budowlanym w postaci elektronicznej.

Ogłaszane korzyści:

 • uproszczenie procedur administracyjnych,
 • przyspieszenie działania interesariuszy,
 • przejrzyste ustalenie chronologii rozpatrywania spraw,
 • wywołanie efektu synergii tj. spójnego i nowoczesnego podejścia do przebiegu procesu budowlanego

Rozszerzenie ochrony podwykonawców

Nie od dziś wiadomo, że problem braku terminowego regulowania należności (lub ich nieregulowania) przez generalnych wykonawców stwarza istotne zagrożenie dla płynności finansowej podwykonawców. Niezależnie od wprowadzonych już zmian mających na celu ochronę podwykonawców, planowane jest rozszerzenie pakietu ochronnego przez utworzenie rachunku powierniczego, na który inwestor będzie wpłacał środki zabezpieczające wypłaty dla podwykonawców.

Reforma planowania przestrzennego

Planowane jest wprowadzenie nowego, dwustopniowego systemu planowania przestrzennego. Jego podstawę stanowić ma plan ogólny – akt prawa miejscowego obejmujący zasięgiem cały obszar gminy oraz wyznaczający ramowe założenia zagospodarowania przestrzeni. Natomiast szczegółowe przeznaczenie terenów wskazywane będzie w ramach planu zabudowy, Zintegrowanego Projektu Inwestycyjnego lub decyzji lokalizacyjnej.

Opracowane zostaną też standardy urbanistyczne gwarantujące mieszkańcom dostęp do infrastruktury i usług. Będą one stanowiły mechanizm ograniczający wydawanie decyzji lokalizacyjnych dla terenów niedostosowanych do potrzeb przyszłych mieszkańców.

Ogłaszane korzyści:

 • przeciwdziałanie rozpraszaniu się zabudowy na tereny rolnicze, leśne i cenne przyrodniczo,
 • łatwiejsze inwestowanie na terenach zabudowanych,
 • cyfryzacja danych o planowaniu przestrzennym,
 • zwiększenie przejrzystości konsultacji społecznych.

Czas pokaże, czy poczynione i opisane wyżej założenia,  zostaną wprowadzone w życie i jakie będą ich skutki. Pozostaje liczyć na to, że założenia Nowego/Polskiego Ładu faktycznie będą miały jedynie pozytywny wpływ na branżę budowlaną oraz branże powiązane.

Pobierz informację w wersji pdf – kliknij.