Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ), która weszła w życie 13 maja 2021 r., z pewnością będzie miała duży wpływ na inwestycje budowlane. Dotyczy to szczególnie tych projektów, które wymagają uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRiD) czy pozwoleń na budowę. Zmianie uległy zwłaszcza możliwości zaskarżania decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym, co może się przyczyniać do wydłużenia procesów inwestycyjnych. 

CO SIĘ ZMIENIŁO?

  • Wprowadzono dodatkową przesłankę wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej na etapie odwołania – wstrzymanie może nastąpić nie tylko z urzędu, ale w uzasadnionych przypadkach, także na wniosek strony. Następować to będzie po rozpatrzeniu wniosku strony, w drodze postanowienia. Na to postanowienie przysługuje zażalenie.
  • Organy prowadzące postępowanie w sprawie decyzji wydawanej po uzyskaniu decyzji środowiskowej (np. pozwolenia na budowę, decyzji ZRiD) mają obowiązek zawiesić postępowanie w całości lub w części.
  • Wprowadzono konieczność zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na inwestycję, w przypadku wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez sąd administracyjny.
  • Wprowadzono możliwość wniesienia odwołania oraz skargi do sądu administracyjnego organizacjom ekologicznym oraz stronom postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych od decyzji poprzedzonych decyzją środowiskową wydaną w postępowaniu z udziałem społeczeństwa.
  • Wprowadzono obowiązek podawania przez organ informacji o wydaniu decyzji do publicznej wiadomości i zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej treści tej decyzji przez okres 14 dni.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

  • Wprowadzone regulacje dotyczą postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.
  • Nowe regulacje umożliwiają również skarżenie np. decyzji ZRiD wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, które nie stały się ostateczne lub prawomocne.

SKUTKI

  • Wydłużenie ostatecznego terminu realizacji inwestycji, ale też terminów pośrednich, co może powodować powstanie roszczeń po stronie podmiotów realizujących inwestycję.
  • Wydłużenie procesu projektowego i możliwość powstania opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla rozpoczęcia robót.
  • Konieczność uwzględnienia ryzyka wydłużenia terminów realizacji inwestycji w ramach nowozawieranych umów oraz opracowania skutecznej koncepcji dochodzenia roszczeń w toku umów już realizowanych.

NOWELIZACJA – DLACZEGO?

Niezgodność dotychczasowych specustaw z prawem Unii Europejskiej.

Pobierz informację w wersji pdf – kliknij.

KONTAKT

Marta Dziewulska, dyrektor zespół obsługi inwestycji i zamówień publicznych: m.dziewulska@dsk-kancelaria.pl