Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadzająca szereg zmian w zakresie prawa budowlanego. Rezultatem wprowadzonych zmian jest uproszczenie i skrócenie procedur.

UPROSZCZENIE POSTĘPOWANIA BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Po pierwsze uproszczono postępowanie związane z budową obiektów budowlanych poprzez zniesienie obowiązku dokonania zgłoszenia lub zwolnienia z uzyskania pozwolenia na budowę w następującym zakresie:

 1. budowa zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach – nie wymaga już pozwolenia, lecz jedynie zgłoszenia;
 2. budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach – nie wymaga już ani pozwolenia, ani zgłoszenia;
 3. budowa przepustów o średnicy do 100 cm – nie wymaga już ani pozwolenia, ani zgłoszenia
 4.  budowa instalacji klimatyzacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku – nie wymaga już ani pozwolenia, ani zgłoszenia; warunek użytkowania budynku dodano jednak do zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych ;
 5. budowa naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości do 7 m – wymaga jedynie zgłoszenia (dotychczas maksymalna wysokość uprawniająca do zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wynosiła 4,5 m);
 6. budowa parterowych budynków gospodarczych oraz suszarni kontenerowych, związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m – nie wymaga już ani pozwolenia, ani zgłoszenia ;
 7. budowa wiat  o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki – nie wymaga już pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia;
 8. budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m² – nie wymaga już ani pozwolenia, ani zgłoszenia;
 9. budowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych – nie wymaga już ani pozwolenia, ani zgłoszenia
 10. przebudowa budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę – co do zasady – nie wymaga już pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Wymóg uzyskania pozwolenia na budowę pozostaje jednak dla przebudowy ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych (których remont wymaga z kolei jedynie zgłoszenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2a lit. b), a także dla budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony;
 11. przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków – wymaga jedynie zgłoszenia. Przebudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane, nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 12. remont obiektów budowlanych – wymaga zgłoszenia jedynie gdy dotyczy budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę albo przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

KATALOG OBIEKTÓW GOSPODARCZYCH

Z dotychczasowego katalogu obiektów gospodarczych wymagających jedynie zgłoszenia, wyłączono i odrębnie uregulowano wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki 1. Oznacza to, iż altany takie nie tylko nie wymagają już zgłoszenia, lecz co więcej, limit dwóch takich obiektów na każde 500 m² działki ustanowiono odrębnie dla samych altan. Dotychczas bowiem limit ten dotyczył łącznie wszystkich obiektów tj. zarówno altan, jak i garaży, wiat, przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) oraz innych wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, o powierzchni zabudowy do 35 m².

ZMIANY TERMINÓW

Wydłużono również maksymalny termin istnienia tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem, przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, zwalniający z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę na rzecz obowiązku zgłoszenia właściwemu organowi.

Termin ten wydłużono ze 120 do 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Jednocześnie wprowadzono możliwość wystąpienia przez inwestora, przed upływem ww. terminu 180 dni, o wydanie pozwolenia na budowę takiego obiektu. Złożenie tego wniosku uprawnia inwestora do powstrzymania się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę. Regulacja ta stanowi istotną zmianę, bowiem dotychczas upływ ww. maksymalnego terminu (wówczas było to 120 dni, aktualnie – 180) powodował obowiązek rozbiórki obiektu lub przeniesienia go w inne miejsce, a jedyną możliwością uniknięcia powyższego było prowadzone przez organ nadzoru budowlanego postępowanie legalizacyjne w sprawie samowoli budowlanej, wiążące się m.in. z koniecznością uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Dzięki zmianie inwestor będzie mógł samodzielnie wystąpić o pozwolenie na budowę i doprowadzić do legalnego wydłużenia istnienia obiektu wzniesionego jako tymczasowy, bez konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

OBOWIĄZEK DOKONANIA ZGŁOSZENIA

Ponadto zniesiono obowiązek dokonania zgłoszenia w zakresie przebudowy:

 1. wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;

 2. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki ;

 3. parterowych budynków gospodarczych oraz suszarni kontenerowych, związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80;

 4. sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, dróg, torów i urządzeń kolejowych.

SKRÓCONY TERMIN WNIESIENIA SPRZECIWU

Po drugie, skrócony został  termin na wniesienie przez organ administracji architektoniczno – budowlanej sprzeciwu (w drodze decyzji) w odniesieniu do dokonanych zgłoszeń budowy oraz zgłoszeń rozbiórki, z 30 do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Jeżeli w tym terminie nie wniesiono sprzeciwu, można przystąpić do wykonywania robót. Dodatkowo, organ może z urzędu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu jeszcze przed upływem tego terminu, dzięki czemu możliwe będzie wcześniejsze rozpoczęcie budowy. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia przez organ sprzeciwu.

Podobna regulacja wprowadzona została w odniesieniu do:

 1. weryfikacji przez organ nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy,

 2. weryfikacji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia zamierzonej zmiany sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Również w tych sprawach uregulowano uprawnienie organu do wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu jeszcze przed upływem ustawowego terminu na jego wydanie (terminy te nie uległ zmianie i wynoszą – odpowiednio – 14 i 30 dni). Zaświadczenie takie uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu i wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu.

ISTOTNE ODSTĄPIENIE

Po trzecie, w nowelizacji złagodzono również kryteria uznania za istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Odmiennie niż dotychczas, nie każda zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego stanowić będzie tzw. istotne odstąpienie. Nie będzie nim taka zmiana ww. parametrów obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, która łącznie będzie spełniać następujące warunki:

 1. odstąpienie nie będzie przekraczać 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym,

 2. nie zwiększy się obszar oddziaływania obiektu,

 3. nie mieści się w zakresie: zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne; zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; ani w zakresie wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub przebudowy, 

 4. nie będzie naruszać przepisów techniczno-budowlanych.

Takie odstąpienie, jako nieistotne, nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

WARUNKI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA LEGALIZACYJNEGO

Po czwarte, usunięto także jeden z warunków wszczęcia postępowania legalizacyjnego w odniesieniu do obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia. Dotychczasowe literalne brzmienie tych przepisów sugerowało, że w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunkiem wydania przez organ nadzoru budowlanego postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, będącego pierwszym etapem legalizacji,  była zgodność budowy z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jednak w praktyce, w przypadkach samowoli budowlanej inwestor zazwyczaj nie posiada również decyzji o warunkach zabudowy, stąd nowa regulacja wprost wskazuje, iż w takim wypadku badanie zgodności budowy z decyzją o warunkach zabudowy następuje dopiero po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robót, w którym organ nakłada również obowiązek przedłożenia takiej decyzji wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami oraz po przedłożeniu przez zobowiązanego żądanych dokumentów. Tożsama interpretacja była już powszechnie stosowana w praktyce, jednak zmiana brzmienia przepisu eliminuje ewentualne wątpliwości w tym zakresie.

 1. art. 29 ust. 1 pkt 2d Prawa budowlanego