Zapowiadane zmiany w organizacji zamówień publicznych, dotyczące pełnej elektronizacji postępowań wejdą w życie w pełnym zakresie dopiero z dniem 1 stycznia 2020 roku.

W dniu 20 lipca 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem wprowadzanych zmian jest przesunięcie w czasie obowiązku pełnej komunikacji elektronicznej w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny, których wartość zamówienia kształtuje się poniżej progów unijnych. Zatem dopiero z dniem 1 stycznia 2020 roku – jak obecnie planuje ustawodawca – wszyscy uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia „poniżej progów” będą obowiązani stosować się do nowych reguł.

Przyczyną przesunięcia w czasie pełnej elektronizacji jest ciągły brak wdrożenia platformy e-zamówień, z którą zintegrowane zostaną poszczególne portale e-usług.

Funkcjonowanie platformy ma docelowo skrócić czas trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z korzyścią dla wykonawców jak i zamawiających. Platforma ma znacząco ułatwić dostęp do informacji o rynku zamówień publicznych wszystkim zainteresowanym.

Wprowadzone zmiany doprecyzowują również treść nowelizacji PZP dnia z dnia 22 czerwca 2016 roku.

Ustawodawca wprowadził między innymi przepisy, zgodnie z którymi nie wszystkie oświadczenia muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a wyłącznie te określone w art. 25a PZP, czyli oświadczenie w zakresie o niepodlegania wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji.

Nowelizacja wprowadziła również istotną zmianę w zakresie środków komunikacji elektronicznej – usuwając z ich katalogu „faks”, co budziło wcześniej duże kontrowersje.

Sytuacja związana z elektronizacją zamówień pozostaje zatem dynamiczna i można spodziewać się w jej zakresie jeszcze wielu zmian. O wszystkich będziemy Państwa informować.