23 stycznia 2020 roku Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlaneTeraz projekt trafił do Senatu. Zmiany mogą wejść w życie jeszcze w 2020 roku.                                                                                                                  

Projekt nowelizacji przygotowany został przez Radę Ministrów. Przewiduje on liczne zmiany w Prawie budowlanym, a także niektórych innych ustawach. Celem nowelizacji ma być przede wszystkim przyspieszenie oraz uproszczenie procesu budowlanego, a także ułatwienie legalizacji samowoli budowlanych. Poniżej sygnalizujemy, czego dotyczą najważniejsze z planowanych zmian.

Ograniczenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Obowiązujące dotąd przepisy zobowiązywały do uzyskania pozwolenia na budowę m.in. dla różnego rodzaju automatów, w tym biletomatów, paczkomatów, automatów sprzedających itp., co było pewnym kuriozum. Zmiany przewidują zniesienie tego obowiązku dla podobnych urządzeń o wysokości do 3 m. Pozwolenia nie będą już wymagały również instalacje gazowe wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, a także przydomowe tarasy naziemne.

Zmiany w wymaganych dokumentach

Istotne zmiany dotyczą projektów budowlanych – ma on się składać z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu technicznego. Ten ostatni jednak miałby być składany dopiero na etapie zawiadomienia o zakończeniu robót lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Ponadto, do wniosku o pozwolenie na budowę załączane mają być już tylko trzy egzemplarze projektu (zamiast dotychczasowych czterech).

Mniej nieważności decyzji

Ograniczeniu do 5 lat ulegnie również termin, w jakim możliwe będzie stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu a użytkowanie. Dotąd nie istniał żaden termin graniczny, co powodowało, że nieważność decyzji mogła zostać stwierdzona nawet wiele lat po wybudowaniu i rozpoczęciu użytkowania obiektu, co w następstwie powodowało liczne trudności.

Uproszczenie legalizacji samowoli

Projektowana nowelizacja wprowadza m.in. odrębną możliwość dobrowolnej legalizacji samowoli przez właściciela lub zarządcę dla obiektów wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia (albo pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia), których budowa została zakończona co najmniej 20 lat wcześniej. Zgodnie z projektem, taka legalizacja będzie mogła być dokonana na uproszczonych zasadach, tj. m.in. bez konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Wymagane będzie jednak złożenie stosownego zawiadomienia i określonych dokumentów, w tym ekspertyzy technicznej. O szczegółach zmian dot. legalizacji samowoli pisaliśmy tutaj: https://dsklegal.pl/artykuly/zmiany-w-prawie-budowlanym-abolicja-samowoli-budowlanych/

Bezpieczeństwo pożarowe

Zaostrzone mają zostać wymogi dotyczące zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, np. z mieszkalnego na escape room czy przedszkole. Wymagane będzie wówczas sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Nowe przepisy – od kiedy?

Według projektu, zmiany mają wejść w życiu po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa trafiła już do Senatu – w zależności od jego stanowiska, proces legislacyjny może już wkrótce dobiec końca – to oznaczałoby, że zmiany zaczną obowiązywać jeszcze w 2020 roku.

Idea zmian, w tym uproszczenia i przyspieszenia procesu budowlanego oraz uporządkowania tzw. starych samowoli, jest jak najbardziej słuszna i postulowana od lat przez wiele środowisk. Jednak część spośród zmian budzi kontrowersje, tak co do słuszności przyjętych rozwiązań, jak i dopracowania nowych przepisów. Zastrzeżenia i propozycje zmian do projektu zgłosiła m.in. Polska Izba Inżynierów Budownictwa, ale zostały one odrzucone przez Sejm. Jeśli zmiany wejdą w życie w obecnym kształcie – doświadczenie pokaże, na ile okażą się one efektywne. Z pewnością jednak te – kolejne już – zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na czytelność przepisów, wciąż podlegających nowelizacjom, podczas gdy zapowiadana wielokrotnie nowa, kompleksowa ustawa nie została dotąd opracowana.

OSOBY DO KONTAKTU:

Marta Dziewulska: m.dziewulska@dsklegal.pl

***

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej „Prawo budowlane”, t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).