Zatrudniasz pracowników? Czy wiesz co zakłada znowelizowany kodeks pracy odnośnie do pracy zdalnej?

6 lutego 2023 roku została opublikowana nowelizacja Kodeksu pracy, która umożliwia skierowanie pracowników do stałej pracy zdalnej.

Oznacza to, że przepisy dotyczące pracy zdalnej zaczną obowiązywać na początku kwietnia 2023. Pracodawcy mają zatem dwa miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów.

Do wdrożenia pracy zdalnej w organizacji pracodawcy powinni:

  • Rozważyć, czy chcą wdrożyć zasady pracy zdalnej dla ogółu pracowników / grup pracowników w formie regulaminu pracy zdalnej, czy ustalać je indywidualnie w porozumieniach z konkretnymi pracownikami. Jeżeli w przedsiębiorstwie funkcjonują związki zawodowe, zasady wykonywania pracy zdalnej powinny zostać uregulowane w porozumieniu ze związkami. Dopiero w sytuacji, w której do porozumienia ze związkami nie dojdzie w określonym czasie, należy przyjąć regulamin pracy zdalnej;
  • Do przygotowania regulaminu z zasadami wykonywania pracy zdalnej, w sytuacji w której nie ma związków zawodowych, należy wybrać spośród załogi przedstawicieli pracowników (minimum 2 osoby) do konsultacji zasad regulaminu pracy zdalnej. Jeżeli u pracodawcy są już wybrani przedstawiciele pracowników do konsultacji spraw pracowniczych z pracodawcą, to nie ma potrzeby przeprowadzać ponownych wyborów. Konieczne jest przeprowadzenie konsultacji zapisów regulaminu pracy zdalnej z przedstawicielami załogi. Z konsultacji warto sporządzić krótką notatkę dla celów dowodowych;
  • Przygotowując regulamin pracy zdalnej trzeba ustalić jakie grupy pracowników mają być objęte pracą zdalną, w jaki sposób będą rekompensowane pracownikom m.in. koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, a także ewentualne inne koszty, ustalić zasady porozumiewania się z pracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy, ustalić zasady kontroli wykonywania pracy, zasady kontroli w zakresie BHP, zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych;
  • Rozważyć, czy obecne procedury ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji wymagają aktualizacji w kontekście wprowadzenia pracy zdalnej, a jeżeli takich procedur do tej pory nie było, wdrożyć je do organizacji;
  • Zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników świadczących pracę zdalną w konsultacji ze specjalistą BHP. Na jej podstawie przygotować informację zawierającą: zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Jako Kancelaria DSK, wspieramy kompleksowo proces wdrożenia pracy zdalnej u Klientów i przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty. Jeśli możemy Ci pomóc w dostosowaniu się do przepisów dotyczących pracy zdalnej – zapraszamy do kontaktu!

Kontakt: Natalia Cieplińska: n.cieplinska@dsk-kancelaria.pl