Pracownicze Plany Kapitałowe, to dobrowolny system prywatnego oszczędzania długoterminowego wspierany przez państwo. Mają one na celu pomóc pracownikom oszczędzać pieniądze na swoją przyszłość, zwłaszcza na emeryturę. PPK zapewnia wiele korzyści, ale w przypadku braku zaufania do systemu, istnieją również sposoby, aby wypłacić pieniądze wcześniej.

Na czym polega wsparcie?

Środki na rachunku PPK uczestnika pochodzą nie tylko z wpłat własnych, ale również z wpłat finansowanych przez pracodawcę oraz dopłat finansowanych przez Państwo. Pozwala to na zwiększenie wartości kwot, które w imieniu uczestników są inwestowane. Pełne korzyści z programu nabywa się po ukończeniu 60. roku życia. Można wówczas konsumować zgromadzone środki bez konieczności ich opodatkowania, wymaga to jednak cierpliwości, gdyż co do zasady płatności powinny być rozłożone na 10 lat.

Można wycofać wcześniej, ale stracisz większość korzyści…

Środki na rachunku PPK są własnością prywatną, można zatem zdecydować o ich wcześniejszej wypłacie. Trzeba wówczas zapłacić 19% podatek od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki) od zysku jaki wygenerują środki pochodzące z wpłat własnych uczestnika oraz 70% wpłat pracodawcy. Przepadają natomiast środki finansowane przez Państwo (wrócą do Funduszu Pracy), a pozostałe 30% środków wpłaconych przez pracodawcę zasili konto pracownika w ZUS jako składka na ubezpieczenie emerytalne (co powiększy późniejszą emeryturę). Całość rozliczenia dokonuje instytucja finansowa zarządzająca PPK.

Z punktu widzenia uczestnika otrzymuje on dodatkową i natychmiastową korzyść w części dotyczącej wpłat pracodawcy, oraz korzyść odroczoną w postaci zwiększonych świadczeń emerytalnych z ZUS.  Nadal  zatem uczestnictwo w PPK jest korzystne nawet jeśli nie dotrwamy z oszczędzaniem do emerytury.

…chyba, że poważnie chorujesz

Korzyści z PKK zostaną jednak zachowane w przypadku poważnej choroby uczestnika lub jego małżonka albo dziecka. Można wówczas bez podatku wypłacić do 25% zgromadzonych środków na każdą z tych osób bez konieczności ich późniejszego zwrotu.

… albo “pożyczasz” na wkład własny

Szczególnie interesująca może okazać się opcja związana z możliwością wykorzystania PPK przy zakupie nieruchomości. Wszystkie środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK mogą zostać wykorzystane na pokrycie wkładu własnego w związku z zaciąganiem kredytu hipotecznego. Wypłata taka jest zwolniona z podatku dochodowego pod warunkiem, że środki te zostaną zwrócone w wartości nominalnej do instytucji finansowej w ustalonym terminie, przy czym spłatę można odroczyć maksymalnie 5 lat oraz nie może trwać ona dłużej niż lat 15. Naruszenie tych zasad powoduje konieczność zapłaty podatku od niezwróconych kwot.

Pomimo zatem, że PPK jest z założenia mechanizmem wspierania długoterminowego oszczędzania, to może być w sposób wykorzystywane do realizowania również celów średnioterminowych. W wielu przypadkach będzie się to opłacać.