Będąc przedsiębiorcą, na bieżąco analizujesz różne aspekty działania swojej firmy. Jesteś jak kapitan, który nawiguje statek wyznaczając trasę żeglugi, tak by ominąć przeszkody. Czasami wypływasz na nieznane wody. Czasami musisz zmienić kurs. Choć masz mapy, koordynaty i dobrą załogę, niekiedy potrzebna jest dodatkowa pomoc.

Wyzwania, z którymi borykają się przedsiębiorcy, to między innymi: 

 1. Struktura właścicielska. Zmiany wewnątrz firmy nastawione na rozwój. Wraz z kolejnymi sukcesami organizacji, uporządkowanie struktury właścicielskiej staje się kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorców z wielu powodów. W przypadku właścicieli częstymi bolączkami stają się decyzyjność, kontrola nad firmą i dystrybucja zysków oraz rozbieżności celów i wartości wpływające m. in. na kwestie związane z motywowaniem pracowników. Dużym wyzwaniem do realizacji jest również myślenie o sukcesji i wizja przekazania firmy.
 2. Zmiany podatkowe i prawne: Częste zmiany w przepisach podatkowych i prawnych, w tym w VAT, CIT, oraz ubezpieczeniach społecznych, powodują potrzebę stałego dostosowywania strategii finansowej i administracyjnej. 
 3. Compliance i zgodność z prawem: Firmy borykają się z problemami związanymi ze zgodnością z przepisami prawa, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych i regulacyjnych. Częste zmiany w przepisach oraz rosnące wymagania dotyczące raportowania mogą generować dodatkowe koszty oraz komplikacje administracyjne. 
 4. Rynek pracy: Zmieniający się rynek pracy stawia wyzwania w zakresie zatrudniania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników. Wprowadzenie pracy zdalnej oraz zmiana oczekiwań pracowników zmuszają firmy do adaptacji. 
 5. Konkurencja: Dynamiczny rozwój konkurencji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym wymusza wprowadzanie innowacji i rozwój nowych usług lub produktów. 
 6. Digitalizacja: Postępująca digitalizacja procesów biznesowych wymaga inwestycji w technologie, dla utrzymania efektywności.
 7. Płynność finansowa: Problemy związane z płynnością finansową są jednym z głównych wyzwań dla przedsiębiorców. Często wynikają z opóźnionych płatności od klientów, co zmusza ich do sięgania po dodatkowe finansowanie. 
 8. Kwestie technologiczne: Rosnące wymagania technologiczne w zakresie digitalizacji oraz cyberbezpieczeństwa wymagają inwestycji w infrastrukturę IT i szkolenia pracowników. 

DSK pomaga wielu przedsiębiorcom, rzucając światło na kluczowe obszary ich działalności biznesowej i strategicznej. Oto kilka z obszarów, w których odnosimy sukcesy doradcze:

1. Struktura właścicielska. Zmiany wewnątrz firmy nastawione na rozwój. Oferujemy wsparcie strategiczne, pomagając w takich obszarach jak:

 • M&A – przeprowadzenie transakcji począwszy od przygotowania spółki do transakcji po wprowadzenie post-merger integration;
 • Tworzenie fundacji rodzinnych: Doradztwo w zakresie wykorzystania wehikułu zapewniającego wielopokoleniową sukcesję i ochronę majątku firmy rodzinnej;
 • ESOP [Employee Stock Option Plan] – doradztwo w zakresie wyboru modelu programu motywacyjnego, pomoc w opracowaniu programów motywacyjnych, kompleksowe wdrożenie.

2. Zmiany podatkowe i prawne. Pomagamy właścicielom i zarządom firm dostosować się do nowelizowanych przepisów. Nasze doradztwo obejmuje:

 • Planowanie podatkowe: Optymalizacja podatków, tworzenie długoterminowych strategii i zarządzanie nimi.
 • Ulgi podatkowe: Wdrażanie ulg podatkowych m.in.: IP box, B+R, 50% kosztów autorskich, ulgi na innowacyjnych pracowników.
 • Strukturyzowanie biznesu: Porządkowanie / optymalizowanie prowadzonej działalności – np. rozdział / łączenie gałęzi biznesowych i ryzyk, upraszczenie struktury, przygotowanie do sukcesji (fundacja rodzinna).
 • Dostosowywanie procedur, polityk, procesów do zmieniającego się prawa (m.in wynikającego z implementowania dyrektyw unijnych).
 • Audyty: Pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów zgodności z obowiązującymi przepisami.

3. Compliance / zgodność z prawem. Nasze doradztwo obejmuje:

 • Audyty: Badanie zgodności z obowiązującymi przepisami, minimalizowanie ryzyka naruszeń.
 • Bezpieczne wdrożenie  AI w organizacji, obejmujące audyt ryzyk, warsztaty, dostosowanie dokumentacji do potrzeb i specyfiki firmy;
 • Doradztwo podatkowe: Konsulting w zakresie przepisów podatkowych i regulacyjnych.
 • Doradztwo prawne: Pomoc w zakresie dostosowania do zmieniających się przepisów wpływających na działalność przedsiębiorcy – np. prawo pracy, wdrażanie dyrektyw unijnych m.in. dotyczących sztucznej inteligencji, dostępności usług i produktów, działalności dostawców usług w internecie.

4. Rynek pracy. Koszty pracy.

Pomagamy w zarządzaniu personelem:

 • Rekrutacja i utrzymanie talentów:
  • Wspieramy w tworzeniu efektywnych polityk i zarządzaniu umowami, pokazujemy jak prawidłowo i skutecznie nawiązać oraz zakończyć współpracę z personelem.
  • Monitorujemy bieżące problemy i potrzeby związane z pracownikami i współpracownikami, pomagamy w cyfryzacji dokumentów pracowniczych.
 • Praca zdalna: Wspieramy w zarządzaniu pracą zdalną w kraju i za granicą (regulaminy, umowy, ubezpieczenie, cyberbezpieczeństwo).
 • Bieżące sprawy pracownicze: Pomagamy w dostosowaniu się do zmian w przepisach, prowadzimy sprawy sporne.

Pomagamy w zarządzaniu kosztami pracy:

 • Benefity, Pomoc w tworzeniu ofert konkurencyjnych zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i przedsiębiorców.
 • Ułożenie relacji pracodawca-pracownik: Audyty umów i wypracowanie optymalnych form współpracy.

5. Konkurencja. Oferujemy wsparcie strategiczne, pomagając firmom zachować / rozwijać konkurencyjność poprzez:

 • Zarządzanie własnością intelektualną: Pomagamy chronić markę, design, prawa autorskie, rozwiązania techniczne, zwalczamy naruszenia IP, wspieramy w rozwoju, ochronie i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz prowadzimy spory z zakresu IP / nieuczciwej konkurencji / dóbr osobistych na rynku krajowym i zagranicznym.
 • Tworzenie finansowego zaplecza dla innowacji: Doradzamy w zakresie zastosowania ulg podatkowych B+R, IP Box i ulgi na nowe inwestycje.

6. Digitalizacja. Wspieramy firmy w procesie digitalizacji. Nasze doradztwo obejmuje:

  • Doradztwo technologiczne: Pomoc we wdrażaniu technologii z zabezpieczeniem jej aspektów prawnych / zgodności z regulacjami (np. ochrona danych osobowych, prawa autorskie i własność intelektualna, AML, prawa konsumenta, bezpieczeństwo cybernetyczne, umowy i regulacje dotyczące outsourcingu).
  • Wsparcie we wdrażaniu paperless: Pomoc w ułożeniu procesu zawierania i przechowywania umów (z klientami, kontrahentami, pracownikami) oraz dokumentów pracowniczych.
  • Cyberbezpieczeństwo: Wsparcie w tworzeniu polityk i procedur dla bezpieczeństwa działalności.
  • Rozwijanie i wdrażanie narzędzi / rozwiązań technologicznych: Pomoc w łączeniu perspektywy działów IT przedsiębiorstw z perspektywą firm technologicznych / software house’ów.

7. Płynność finansowa. Pomagamy w zarządzaniu płynnością finansową:

 • Contract management: Kontrolujemy przebieg zawartych kontraktów i ich kluczowych warunków oraz terminów realizacji, uszczelniamy i dostosowujemy istniejące wzory umów, ustalamy standardy negocjowania umów.
 • Kapitał obrotowy: Wspieramy w optymalizacji kapitału obrotowego m.in. poprzez lepsze zarządzanie należnościami. Zapewniamy skuteczne monitorowanie i egzekwowanie płatności od klientów.
 • Windykacja: Świadczymy usługi windykacyjne w kraju i zagranicą. Pomagamy odzyskiwać należności na drodze polubownej,  przedsądowej i sądowej.
 • Restrukturyzacje: Prowadzimy postępowania układowe i sanacyjne w celu poprawy / odbudowy stabilności finansowej przedsiębiorstw oraz zachowania / przywrócenia ich rentowności.

8. Kwestie technologiczne: Wspieramy w zakresie:

 • Infrastruktury IT: Doradzamy we wdrażaniu i utrzymaniu infrastruktury IT w zgodzie z regulacjami prawnymi: AI Act, EAA, DSA.
 • Ochrony danych: Pomagamy w zachowaniu zgodności z regulacjami dotyczącymi RODO.
 • Cyberbezpieczeństwo: Wspieramy w tworzeniu polityk i procedur dla zabezpieczania sieci komputerowych oraz zapobiegania atakom cybernetycznym.

Jeśli chciałbyś / chciałabyś porozmawiać o którymś z tych aspektów Twojej działalności – zapraszamy do kontaktu!

Byliśmy na Founders Mind VII, 14 maja 2024 roku w Warszawie.

Natalia Cieplińska, Kinga Nowak, Paweł Kuźmiak