50. Czy po utworzeniu fundacji rodzinnej możliwe jest wniesienie do niej kolejnych składników majątkowych?

Mienie wniesione do fundacji rodzinnej w drodze darowizny albo spadku przez:

 1. fundatora lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwo ‒ uważa się za wniesione przez fundatora,
 2. inne osoby – uważa się za wniesione przez fundację rodzinną.

W przypadku gdy do fundacji rodzinnej mienie wnosi wspólny zstępny, wstępny albo rodzeństwo więcej niż jednego fundatora, mienie uważa się za wniesione przez wszystkich tych fundatorów w równych częściach.

51. Jakie świadczenia mogą być przekazywane lub udzielane beneficjentom oraz fundatorowi z majątku fundacji rodzinnej?

Beneficjentom oraz fundatorowi mogą być przekazywane lub udzielane z majątku fundacji rodzinnej m.in. następujące świadczenia:

 1. środki pieniężne,
 2. nieodpłatne przekazanie rzeczy do używania, np. nieruchomości, samochodów,
 3. pożyczki,
 4. licencje praw autorskich.

52. Jakie są skutki podatkowe przekazania lub udzielenia świadczeń na rzecz beneficjentów oraz fundatora?

W przypadku wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów i fundatora, fundacja rodzinna będzie zobowiązana do zapłaty podatku CIT w wysokości 15% wartości tych świadczeń.

Powyższa stawka podatku jest jednolita i ma zastosowanie do wszystkich świadczeń przekazanych lub postawionych do dyspozycji beneficjentowi lub fundatorowi, czyli obejmuje:

 1. środki pieniężne,
 2. rzeczy lub prawa przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną,
 3. mienie otrzymane przez beneficjenta w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,
 4. świadczenia w postaci ukrytych zysków.

53. Czym są świadczenia w postaci ukrytych zysków?

Pojęcie ukrytych zysków funkcjonuje na gruncie ustawy o CIT i obejmuje świadczenia, od których fundacja rodzinna zobowiązana jest zapłacić podatek CIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania, którą stanowi przychód odpowiadający wartości świadczenia lub mienia.

Przez świadczenia w postaci ukrytych zysków rozumie się:

 1. odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną,
 2. darowizny lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, inne niż świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, przekazane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz beneficjenta, fundatora, podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną,
 3. świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu:
  1. usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

  2. wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej, know-how

 4. różnicę między wartością rynkową transakcji, a ustaloną ceną tej transakcji – w przypadkach innych niż określone w pkt 3 – między fundacją rodzinną a beneficjentem, fundatorem, podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną,
 5. pożyczkę udzieloną przez fundację rodzinną beneficjentowi w tej części, która podlegała zwrotowi w danym roku podatkowym i nie została zwrócona do dnia upływu terminu zeznania podatkowego za ten rok podatkowy,
 6. pożyczkę udzieloną przez fundację rodzinną beneficjentowi na okres co najmniej 10 lat albo na okres krótszy niż 10 lat, jeżeli ostateczny termin obowiązywania umowy wyniósł co najmniej 10 lat.