47. Czy sprawozdania finansowe sporządzane przez fundacje rodzinne powinny być poddawane badaniu biegłego rewidenta?

Badaniu przez biegłego rewidenta (firmę audytorską) obowiązkowo podlegają roczne sprawozdania finansowe m.in. kontynuujących działalność jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy, stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Wydaje się, że w praktyce zasadniczo fundacje rodzinne nie będą spełniały powyższych warunków, wobec czego ich sprawozdania finansowe nie będą podlegały obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta (firmę audytorską).

48. Który organ fundacji rodzinnej dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy?

Zgodnie z ustawą, to zgromadzenie beneficjentów jest organem właściwym do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji rodzinnej za poprzedni rok obrotowy.

49. Na czym polega obowiązek sporządzania audytu przez fundację rodzinną?

W przypadkach, w których sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta (firmę audytorską) zgodnie z ustawą o rachunkowości, audyt powinien być przeprowadzany co najmniej raz na cztery lata.

W skład zespołu audytorów wchodzą: biegły rewident, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny.

Audytu może dokonywać osoba, która w okresie nim objętym i w jego trakcie:

  1. jest niezależna od danej fundacji rodzinnej,
  2. nie brała i nie bierze udziału w procesie podejmowania decyzji przez fundację rodzinną,
  3. nie świadczyła i nie świadczy czynności rewizji finansowej lub doradztwa na rzecz fundacji rodzinnej.

Audyt kończy się sporządzeniem raportu, który przekazywany jest zarządowi. Zarząd przedstawia raport radzie nadzorczej, a jeżeli nie została ustanowiona – zgromadzeniu beneficjentów, na najbliższym posiedzeniu.

Firma audytorska albo zespół audytorów wyznaczone przez zgromadzenie beneficjentów, dokonują audytu zarządzania aktywami fundacji rodzinnej, zaciągania i spełniania zobowiązań oraz zobowiązań publicznoprawnych, pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem, celem oraz dokumentami fundacji rodzinnej.

W przypadku fundacji rodzinnej, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu zgodnie z ustawą o rachunkowości, zgromadzenie beneficjentów powinno co roku przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wyznaczyć firmę audytorską albo zespół audytorów do przygotowania audytu zarządzania aktywami fundacji rodzinnej, zaciągania i spełniania zobowiązań oraz zobowiązań publicznoprawnych, pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem, celem oraz dokumentami fundacji rodzinnej.

Wszystkie wpisy z serii 100 Q&A – kliknij tutaj.