Przekazywanie swoim pracownikom jak również kontrahentom handlowym biletów na wydarzenia sportowe, jest częstą praktyką w środowisku przedsiębiorców. Celem takiego zachowania może być chęć motywacji pracowników czy też stworzenie korzystnych warunków do podjęcia rozmów na temat współpracy handlowej. Wydatkom poniesionym przez podatników na zakup takich wejściówek często towarzyszy wątpliwość co do właściwej kwalifikacji tego rodzaju wydatków oraz co do możliwości zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodu.

MOTYWACJA

Z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie wynika, aby wydatki na nagrody i bonusy dla pracowników nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Zatem świadczenie w postaci biletów na mecz dla najlepszych pracowników co do zasady nie powinno stanowić kosztów uzyskania przychodu.

BILETY DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

Przekazywanie pracownikom biletów bez wyraźnego związku z potrzebą ich wyróżnienia może budzić wątpliwości w kwestii zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji kiedy takie świadczenie otrzymają wszyscy pracownicy, trudno jest mówić o zwiększeniu motywacji i wydajności w pracy wynikającej z możliwości otrzymania określonej nagrody. W takim przypadku istnieje spore ryzyko, że organ podatkowy uzna, że przekazywanie biletów wszystkim pracownikom ma w istocie charakter działalności socjalnej 1, która nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Brak spełnienia podstawowej przesłanki, jaką jest chęć wyróżnienia przez pracodawcę najlepszych pracowników sprawia, że otrzymane bilety nie mogą być traktowane jako nagrody przyznawane w celu podniesienia motywacji i wydajności w pracy.

BILETY DLA KONTRAHENTÓW

Wydatki na bilety dla kontrahentów mogą być ponoszone zarówno na cele reprezentacyjne jak i marketingowe. To rozróżnienie jest kluczowe w przypadku kosztów uzyskania przychodów bowiem wydatki na reprezentację nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki poniesione na marketing (reklamę) już takim kosztem są 2.

Zatem przeprowadzając ocenę pod kątem obowiązku zaliczenia biletu na mecz dla kontrahentów do kosztów uzyskania przychodu należy rozstrzygnąć czy należą one do kategorii kosztów o charakterze reprezentacyjnym. W tym przypadku należy patrzeć przez pryzmat celu. Jeśli jedynym lub dominującym celem ponoszonych wydatków jest wykreowanie założonego wizerunku podatnika, to należy je uznać za koszty o charakterze reprezentacyjnym. Są to wydatki jakie ponosi podatnik w celu stworzenia swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności czy też profesjonalizmu.

Przy podejmowaniu przez podatników decyzji o zaliczeniu w koszty działalności wydatków na bilety przekazywane następnie kontrahentom, nie przychodzi z pomocą rozbieżna praktyka organów podatkowych. Można spotkać się z interpretacjami przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którymi wydatki poniesione na zakup biletów na mecz lub podobne podatkowo miejsca takie jak kino, teatr nie występuje prawo do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów prowadzonej działalności. Dobrym przykładem jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2014 r. 3

Można spotkać się również z odmiennym stanowiskiem, które zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 19 marca 2014 r.4 Wówczas organ podatkowy stwierdził, że wydatki poniesione na zakup biletów na imprezy sportowe i kulturalne wydanych dla potencjalnych klientów podatnika, zainteresowanych wynajmem lokali, nie mogą być powiązane z konkretnym przychodem uzyskiwanym przez podatnika, jednak przejawiają one związek z prowadzoną przez podatnika działalnością. W konsekwencji zgodził się, że przy spełnieniu ustawowych warunków mogą one stanowić koszt podatkowy.

WNIOSKI

W przypadku kiedy przedsiębiorca przekazuje bilety wybranym pracownikom w postaci premii może być spokojny i zaliczyć wydatek poniesiony na ich uzyskanie do kosztów uzyskania przychodów. Przeciwnie sytuacja przedstawia się w momencie kiedy owe nagrody w postaci biletów stają się świadczeniem przekazywanym na rzecz wszystkich pracowników. W takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo uznać, że czynność ta ma charakter działalności społecznej i przedsiębiorca nie będzie mógł odpisać sobie kosztów.

W momencie przekazywania biletów kontrahentom sytuacja jest bardziej złożona. W dużej mierze czy zakup będzie można uznać kosztem uzyskania przychodu decyduje zaliczenie tego kosztu do reprezentacji lub marketingu. Korzystna interpretacja organu podatkowego może zależeć od wielu czynników np. rodzaju relacji czy przeprowadzonych pomiędzy podatnikiem a kontrahentem poprzednich transakcji.

***

zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT

zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT

nr IPPB1/415-665/14-2/AM

nr ITPB3/423-609b/13/PST