Wydawać by się mogło, że ustawa z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 roku, poz. 1115, ze zm.) znajduje zastosowanie jedynie do instytucji obowiązanych, tj. podmiotów, które na mocy ustawy zostały zobowiązane do realizacji obowiązków z zakresu AML. Nic bardziej mylnego.

W jej treści odnaleźć można również postanowienia, które odnoszą się do innych podmiotów, niebędących instytucjami obowiązanymi. Mowa o przepisach dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wejdą w życie dnia 13 października 2019 roku.

Co to za obowiązki i kogo dotyczą?

Przepisy, o których mowa powyżej, dotyczą wprowadzenia w Polsce Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz obowiązku zgłaszania do niego informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. osoby fizycznej sprawującej bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Obowiązek dokonania zgłoszenia będzie spoczywał na następujących podmiotach:

 •  spółkach jawnych,
 •  spółkach komandytowych,
 •  spółkach komandytowo-akcyjnych,
 •  spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
 •  spółkach akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Jeżeli zatem jesteś jednym z podmiotów wymienionych powyżej, będziesz zobowiązany do dokonania zgłoszenia do CRBR. Poniżej wskazane zostały podstawowe informacje na temat zasad dokonywania zgłoszeń.

Zasady zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

Zgłoszenia do rejestru dokonywać będą osoby uprawnione do reprezentacji spółki.  W zgłoszeniu konieczne będzie podanie następujących danych:

 1. danych identyfikacyjnych spółki:

 •    nazwę (firmę),
 •    formę organizacyjną,
 •    siedzibę,
 •    numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 •    NIP.

 2. danych identyfikacyjnych beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

 •    imię i nazwisko,
 •    obywatelstwo,
 •    państwo zamieszkania,
 •    numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 •    informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do obsługi rejestru.

Termin na dokonanie zgłoszenia

Ustawodawca przewidział odrębne terminy dokonywania zgłoszeń dotyczących beneficjentów rzeczywistych w odniesieniu do spółek zarejestrowanych już w Krajowym Rejestrze Sądowym i tych, które dopiero zostaną do niego wpisane. Spółki już zarejestrowane będą miały obowiązek złożyć wymagane informacje do CRBR w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących rejestru, tj. do 13 kwietnia 2020 roku. Z kolei spółki, które dopiero złożą wniosek o ich rejestrację będą zobowiązane wypełnić powyższy obowiązek w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Co ważne, ustawa nakłada obowiązek aktualizacji zgłoszonych danych w ciągu 7 dni od ich zmiany.

Pozostałe informacje o CRBR

CRBR będzie jawny i dostępny publicznie. Dane zamieszczone w rejestrze będą objęte domniemaniem prawdziwości, a informacje o beneficjentach rzeczywistych będą udostępniane nieodpłatnie. 

Odpowiedzialność

Osoba dokonująca zgłoszenia i aktualizacji danych będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych/niepełnych danych lub uchybieniem terminowi zgłoszenia.

Na spółkę, która nie zgłosiła informacji o beneficjentach rzeczywistych w wymaganym terminie może zostać nałożona kara w wysokości do 1 000 000 zł.