Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów, Zamawiający w przypadku nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia ma prawo unieważnić postępowanie. Przedmiotowe uprawnienie, odmiennie niż dotychczas, przysługuje Zamawiającemu niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Zmiany weszły w życie 19 września 2018 roku.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 1693), rozszerzyła zamawiającym możliwości unieważnienia postępowania, w sytuacji problemów z uzyskaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia.

W poprzednim stanie prawnym PZP, w art. 93 Ust. 1 a i 1b dawała zamawiającemu możliwość unieważnienia postępowania wyłącznie w sytuacji, gdy nie otrzymał on środków pochodzących wyłącznie z budżetu Unii Europejskiej, które nie podlegały zwrotowi z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

lub służyły sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe.

Nowelizacja PZP z 5 lipca br. zmodyfikowała treść powyższych przepisów, zmieniając art. 93 ust. 1a i uchylając art.93 ust. 1b.

Zgodnie z nowym brzmieniem przedmiotowego przepisu Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (…).

Dodatkowo, znowelizowany art. 93 ust. 1a PZP stanowi, że możliwość unieważnienia postępowania z ww. powodów musi zostać przewidziana w:

  1. ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo,
  2. zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
  3. zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę”.

Wprowadzane zmiany powodują, że Zamawiający uzyskał większe bezpieczeństwo związane z prowadzeniem postępowania. W obecnym stanie prawnym, wobec problemów z otrzymaniem finansowania, zamawiający nie jest już związany zamkniętym katalogiem przesłanek, ale może unieważnić postępowanie niezależnie od tego, skąd miały pochodzić określone środki.

Rzecz, która pozostaje niezmienna, to konieczność zawarcia takiej możliwości w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do składania ofert.