10 grudnia 2023 r. miał być terminem rozpoczęcia funkcjonowania elektronicznych skrzynek służących do wymiany korespondencji między podmiotami gospodarczymi oraz obywatelami, a administracją publiczną, poprzez zindywidualizowany adres danego podmiotu.

Minister Cyfryzacji po rozmowach z państwowym operatorem pocztowym przesunął datę obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na dzień 30 grudnia 2023 r. zastrzegając jednak, że przedłoży projekt o zmianie ustawy dotyczącej maksymalnego terminu wdrożenia z 1 stycznia 2024 r. na 1 stycznia 2025 r.

e-Doręczenia będą stosowane w postępowaniach administracyjnych, cywilnych oraz sądowych, a ich głównym celem jest skrócenie czasu doręczeń, obniżenie kosztów, wzrost bezpieczeństwa przepływu korespondencji oraz skuteczność jej doręczania. Ich skuteczność będzie zrównana z doręczeniem tradycyjnym i docelowo zastąpią korespondencję kierowaną za pomocą platformy ePUAP.

W pierwszej kolejności obowiązek posiadania dedykowanych skrzynek do odbioru i wysyłki korespondencji będzie ciążył na organach administracji rządowej, zakładach ubezpieczeń społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowym Funduszu Zdrowia, adwokatach, radcach prawnych, doradcach podatkowych, doradcach restrukturyzacyjnych, rzecznikach patentowych, notariuszach.

Na dzień obecny osoby fizyczne nie mają obowiązku posiadania dedykowanej skrzynki, niemniej mogą skorzystać z takiej możliwości i już dziś uzyskać dostęp do wymiany korespondencji w opisanej tu formie. Ustawodawca zakłada jednak, że w przyszłości pojawi się termin obowiązkowego posiadania skrzynek do e-Doręczeń również przez osoby fizyczne, stwarzając jednocześnie rozwiązanie dla osób wykluczonych cyfrowo. Nie został jednak jeszcze wskazany termin wdrożenia obowiązkowej usługi e-Doręczeń dla osób fizycznych.

Termin wejścia obowiązku zmienił się niestety nie po raz pierwszy, wobec czego nie chciałbym, aby wskazany powyżej termin traktować jako wiążący mimo, iż jest terminem ogłoszonym przez Ministra Cyfryzacji.

Reasumując, pomysł ujednolicenia wymiany korespondencji w obrocie krajowym uważam za świetną inicjatywę, która jednak wiąże się z dość dużym ryzykiem. Ustawodawca chciałby go zapewne uniknąć, mając w pamięci problemy przy wdrożeniach systemów dotyczących CEPIK 2.0 czy Krajowego Rejestru Zadłużeń.

Pozytywnie oceniam również harmonogram wdrożeń, choć chciałbym tu jednocześnie zwrócić uwagę na dość późne obowiązywanie przepisów wobec sądów, prokuratur czy komorników sądowych. Uważam, że skala prowadzonych postępowań, ich czas oraz koszt uzasadniałyby priorytetowe podejście do powyższych podmiotów – aby postępowania stały się prostsze, szybsze oraz tańsze. Na tym bowiem polega prawidłowa optymalizacja procesów.

Krytycznie natomiast patrzę na plan wdrożenia usługi, przekazanie założeń do operatorów technologicznych opisanego tu procesu. Pomysł nie wydaje się skomplikowany na gruncie budowy platformy do wymiany korespondencji i przy odpowiednim czasie rozpoczęcia oraz efektywności prac nad narzędziem można by uniknąć kolejnych zmian terminów dotyczących obowiązku posiadania skrzynki do e-Doręczeń.

O e-Doręczeniach pisaliśmy wcześniej TUTAJ.

___

Stan prawny: 27 listopada 2023 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285)
  • Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym