5 października 2021 r. to nowy termin wejścia w życie ustawy dotyczącej zobowiązania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, do wymiany korespondencji z administracją publiczną drogą elektroniczną. Odbywać ma się ona za pomocą dedykowanej skrzynki przypisanej każdemu z wymienionych podmiotów.

e-Doręczenia – czym są?

e-Doręczenia umożliwiają wysyłanie i odbieranie korespondencji pomiędzy obywatelami oraz podmiotami gospodarczymi, a administracją publiczną, poprzez zindywidualizowany adres danego podmiotu.

Każda osoba fizyczna, każdy przedsiębiorca oraz urząd będą posiadać jeden adres do kontaktu.

e-Doręczenia będą stosowane w postępowaniach administracyjnych, cywilnych oraz sądowych, a ich głównym celem jest skrócenie czasu doręczeń, obniżenie kosztów, wzrost bezpieczeństwa przepływu korespondencji oraz skuteczność jej doręczenia.

e-Doręczenia – kogo i kiedy będzie to dotyczyć? 

Obowiązek posiadania adresu do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, będzie dotyczył każdego w określonych przez ustawę terminach.

Poniżej kilka terminów dotyczących organów, osób fizycznych oraz osób prawnych:

  •  5 lipca 2022 r. – nowe podmioty zarejestrowane w KRS od 5 lipca 2022r., notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, ZUS, KRUS, NFZ oraz organy administracji rządowej i jednostki budżetowe obsługujące te organy,
  •  1 października 2022 r. – podmioty zarejestrowane w KRS przed 5 lipca 2022r., nowi przedsiębiorcy rejestrujący działalność w CEIDG,
  •  1 stycznia 2023 r. – państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotne, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej,
  •  1 stycznia 2024r. – jednostki samorządu terytorialnego,
  •  30 września 2026 r. – podmioty wpisane do CEIDG przed 5 lipca 2022r. (podmioty, które będą dokonywać zmiany wpisu w CEIDG od dnia 1 października 2025r. również będą miały obowiązek podać adres do rejestrowanego doręczenia elektronicznego),
  •  1 października 2029 r. – sądy, trybunały, komornicy sądowi, prokuratura, organy ścigania.

Na dzień dzisiejszy, osoby fizyczne będą mogły dobrowolnie skorzystać z usługi doręczenia elektronicznego. Jednak w dalszej kolejności również one będą zobowiązane do tej formy  kontaktu. Termin, w którym zostaną objęte tym obowiązkiem nie jest jeszcze doprecyzowany.

Ustawodawca wskazując obowiązek elektronicznego obiegu dokumentów, stwarza również alternatywne rozwiązanie dla osób wykluczonych cyfrowo oraz podmiotów nieprzygotowanych do uruchomienia obiegu korespondencji wyłącznie w formie elektronicznej. Proponowanym rozwiązaniem jest publiczna usługa hybrydowa, która zapewni możliwość nadania korespondencji w formie elektronicznej oraz jej otrzymanie przez adresata w formie listu tradycyjnego.

Pierwotnym terminem wejścia w życie ustawy był 1 lipca 2021 r. jednak ustawodawca nie poradził sobie z olbrzymim przedsięwzięciem jakim jest przygotowanie systemu do wymiany korespondencji. Ustawodawca nie dokonał również w pełni wyboru operatorów do e-doręczeń wskazanych w ustawie jako kwalifikowany dostawca usług zaufania. 

Na dzień dzisiejszy operatorem wyznaczonym oraz gwarantującym dostarczenie usługi jest wyłącznie Poczta Polska S.A. Nie zamyka to jednak innym usługodawcom drogi do stworzenia alternatywnego systemu, który dostosowany będzie do specyfikacji technicznej oraz wymogów wskazanych przepisami ustawy.  

Przesunięcie wejścia w życie ustawy zaledwie o trzy miesiące, stwarza ryzyko korespondencyjnego paraliżu, który może nastąpić na początku października 2021 r. 

Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2017, kiedy po dwóch latach od planowanej daty weszła w życie ustawa CEPIK 2.0, a wraz z nią nieukończona (by nie powiedzieć próbna) wersja systemu obsługującego Ewidencję Pojazdów i Kierowców.  Po wejściu CEPIK 2.0 wystąpiły liczne utrudnienia m.in. w Wydziałach Komunikacji Starostw Powiatowych, Systemach Policyjnych, Stacjach Diagnostycznych.

Środowisko prawnicze z dużym zainteresowaniem śledzi kolejne kroki zmierzające do uruchomienia elektronicznej obsługi doręczeń. Pozostaje nam liczyć, że ustawodawca wyciągnął odpowiednie wnioski z poprzednich wdrożeń systemów informatycznych i cel – jakim jest usprawnienie pracy wszystkich zainteresowanych – zostanie osiągnięty.

 

Link do ustawy.