Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce z o.o. jest korzystnym sposobem zabezpieczania wierzytelności, dającym wierzycielowi możliwość zaspokojenia się z przedmiotu zastawu bez konieczności wszczynania postępowania egzekucyjnego.

ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI

W celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności kontrahenta oraz zapewnienia sprawnego wykonywania zobowiązań pieniężnych, przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu dostępnych sposobów zabezpieczania wierzytelności, takich jak hipoteka, zastaw (zwykły i rejestrowy), przelew wierzytelności, weksel in blanco, poręczenie, akredytywa, czy też ubezpieczenie. Zabezpieczenia te różnią się między sobą kosztem dla wierzyciela oraz poziomem przydatności przy różnego rodzaju wierzytelnościach.

ZASTAW REJESTROWY

Jednym z dostępnych sposobów zabezpieczenia wierzytelności jest zastaw rejestrowy na udziałach w spółce z o.o. uregulowany w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. – o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 1996 Nr 149, poz. 703 ze zm.). Daje on wierzycielowi kilka możliwości zaspokojenia się w przypadku nieregulowania przez dłużnika zabezpieczonej wierzytelności.

Aby ustanowić taki zastaw konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej między osobą uprawnioną do rozporządzania udziałem (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz uzyskanie wpisu w rejestrze zastawów. Inaczej niż w przypadku zastawu zwykłego przedmiot zastawu rejestrowego może być pozostawiony w posiadaniu zastawcy.

Podstawową zaletą zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z o.o., jest możliwość przejęcia tych udziałów na własność przez zastawnika, bez konieczności prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Rozwiązanie to ułatwia zaspokojenie wierzyciela, a ponadto wpływa mobilizująco na dłużnika.

Aby wierzyciel (zastawnik) mógł z tego rozwiązania skorzystać musi jednak pamiętać o spełnieniu kilku warunków, m.in. o konieczności zawarcia w umowie zastawu rejestrowego klauzuli przejścia na własność przedmiotu zastawu oraz o określeniu jego wartości (nie wystarczy podanie wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o.).