Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku wydanym 11 marca 2021 r., sygn. I SA/Po 676/20 zaakceptował możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań integracyjnych, w których obok pracowników podatnika, uczestniczą także osoby wykonujące pracę dla takiego podatnika na podstawie tzw. umów b2b.

Rozstrzygnięcie dotyczyło naszego Klienta – spółki programistycznej, która wystąpiła o wydanie wniosku o interpretację. Wskazała, że zatrudnia zarówno pracowników na podstawie umów o pracę, jak i korzysta z usług podwykonawców, prowadzących własną działalność gospodarczą. W ramach funkcjonującego w spółce modelu organizacji pracy, wszystkie osoby współdziałają ze sobą przy realizacji projektów na podobnych zasadach, bez względu na rodzaj łączących ich ze spółką umów. 

Spółka w celu integracji zespołu zdecydowała się na organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych pracowników i współpracowników b2b, dochodząc do wniosku, że wydatki na takie spotkania mogą być uznane za koszt podatkowy. 

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki argumentując, że takie wydatki są de facto wydatkami na reprezentację, nie pozostają w ogóle w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganiem przychodu, bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów spółki i nie stanowią kosztu podatkowego. Nie zgadzając się z takim stanowiskiem, spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sąd w rozstrzygnięciu przychylił się do stanowiska spółki, wskazując że fakt prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez współpracowników nie przesądza o tym, iż w niniejszej sprawie powinni być traktowani jak klienci spółki oraz nie przeciwstawia się okoliczności, że pozostają oni stałym elementem zespołu, pracując nad projektami wspólnie z pracownikami. Przede wszystkim Sąd podkreślił, że sam rodzaj umowy łączącej skarżącą ze współpracownikami nie może być przesłanką wyłączającą zastosowanie przepisów, dotyczących zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu, gdyż nie ma istotnego znaczenia forma umowy zawartej z daną osobą, ma natomiast znaczenie jednakowy cel wydatków, tj. nawiązanie i utrzymanie współpracy z najlepszymi specjalistami z branży oraz zwiększanie wydajności zespołu, a w konsekwencji osiągnięcie wyższego przychodu przez skarżącą.

Zdaniem DSK Kancelaria, omawiany wyrok daje szansę firmom organizującym spotkania integracyjne także dla współpracowników, tzw. b2b, na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na takie imprezy w części dotyczącej współpracowników b2b. Dla zabezpieczenia przedmiotowego kosztu konieczne byłoby wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej i ewentualnie (w przypadku otrzymania interpretacji negatywnej) – złożenie skargi do WSA (etap sądowy daje szanse na pozytywne rozstrzygnięcie). 

W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu. 

Marcin Palusiński, m.palusinski@dsk-kancelaria.pl