W ostatnim czasie weszły w życie dwie ustawy - jedna z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw oraz druga - ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. “Tarcza 5.0 / Tarcza branżowa”). Ustawy uzupełniają i rozszerzają wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, którzy odczuli skutki związane z COVID-19.

ZWOLNIENIE ZUS KWIECIEŃ – MAJ 2020 

Płatnicy składek, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. i opłacili te składki lub na poczet tych składek ZUS zaliczył z urzędu nienależnie opłacone wcześniej składki, zostaną zwolnieni z obowiązku ich uiszczenia odpowiednio w 100% lub 50% w zależności od liczby zgłoszonych osób do ubezpieczenia w kwietniu i maju 2020 r.

Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi. ZUS automatycznie jeszcze raz będzie rozpatrywał złożone wnioski o zwolnienie za w/w miesiące 2020 r., a zatem nie ma konieczności ponawiania wniosku o zwolnienie.

Jeżeli składki za miesiące kwiecień – maj 2020 r. zostały opłacone można złożyć wniosek o ich zwrot. Składki są zwracane w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do ZUS.  Jeżeli składki zostały opłacone i płatnik nie złoży wniosku o ich zwrot przed najbliższym terminem płatności bieżącej składki, nadpłata z urzędu zostanie na jej poczet zaliczona przez ZUS.

ZWOLNIENIE ZUS LIPIEC – WRZESIEŃ 2020

Zgodnie z branżową Tarczą 5.0, która ukierunkowana jest w szczególności na przedsiębiorców z sektora turystycznego, artystycznego i rozrywkowego, od 15 października 2020 r. będzie możliwe złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres po spełnieniu niżej opisanych warunków.

Zwolnienie będzie udzielane na wniosek płatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z działalnością agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego, dotyczącą wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną, związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, a także związaną z działalnością rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną, hotelami i podobnymi obiektami zakwaterowania, organizacją targów, wystaw i kongresów, oznaczonymi według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.

Kolejnym warunkiem do uzyskania zwolnień za okres lipiec – wrzesień 2020 r. jest pozostawanie zarejestrowanym jako płatnik składek w ZUS przed 30.06.2020 r., a także odnotowanie niższego  przychodu z działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 

Deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne należy złożyć za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2020 r.  Z kolei wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień należy złożyć w ZUS nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.

Opłacone uprzednio należności z tytułu składek za lipiec – wrzesień 2020 r. podlegają zwrotowi na wniosek.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Tarcza Branżowa 5.0 wprowadza prawo do świadczenia postojowego dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną w przeważającym PKD jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni.

Agenci turystyczni, którzy:

 • prowadzą przeważającą działalność gospodarczą jako agenci turystyczni,
 • rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
 • odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone nie przysługuje ponownie.

Przewodnicy turystyczni, którzy:

 • prowadzą przeważającą działalność gospodarczą jako przewodnicy turystyczni,
 • rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
 • odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r.,
 • prowadzą działalność o charakterze sezonowym i która w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy,

mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone nie przysługuje ponownie.

Z zastrzeżeniem, że dla przedsiębiorców, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i którzy korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000,00 lub podatnik rozpoczął w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, a przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczyła, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym 200.000,00 zł bez kwoty podatku) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

O dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na dzień złożenia wniosku, prowadzili działalność związaną z pozostałym transportem lądowym pasażerskim, gdzie indziej niesklasyfikowanym, wynajmem i dzierżawą pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną, wystawianiem przedstawień artystycznych, wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, działalnością rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną, pozostałą działalnością rozrywkową i rekreacyjną tj. jako przeważającą prowadzili działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.

Warunkami do uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego jest:

 • osiągnięcie przychodu z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższego co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
 • skorzystanie wcześniej ze świadczenia postojowego (co najmniej za jeden miesiąc).

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje jedno dodatkowe świadczenie postojowe.

Wniosek do ZUS należy składać elektronicznie, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.