Tomasz Wojech, adwokat z Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Problemy regulacji zamówień publicznych". Wygłosił na niej referat dotyczący możliwości i skutków zabezpieczenia powództwa opartego na klauzuli rebus sic stantibus co do umów zawieranych w trybie zamówień publicznych.

Konferencja odbyła się 16 listopada br. w Warszawie, jej celem była wymiana poglądów i doświadczeń na temat stosowania i przyszłości Prawa zamówień publicznych. Na miejsce spotkania wybrano Centrum Konferencyjne, stanowiące także siedzibę Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej.

Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wśród zaproszonych gości znalazł się p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pan Hubert Nowak, a także wielu przedstawicieli nauki i praktyki zamówień publicznych. 

Program konferencji obejmował następujące tematy:

 •  Wyzwania legislacyjne w obszarze zamówień publicznych
 •  Prawo zamówień publicznych – postulaty de lege ferenda
 •  Aspekty cywilnoprawne zamówień publicznych
 •  Aspekty administracyjnoprawne zamówień publicznych
 •  Aspekty karnoprawne zamówień publicznych
 •  Problemy implementacji tzw. dyrektyw zamówieniowych
 •  Prawna regulacja problematyki kontroli zamówień publicznych
 •  Stanowienie prawa w zakresie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego jako elementów systemu zamówień publicznych
 •  Problematyka regulacji zamówień publicznych współfinansowanych ze środków zewnętrznych
 •  Prawne regulacje dotyczące środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
 •  Regulacje odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach zamówień publicznych

Zwieńczeniem Konferencji będzie wydanie monografii.