W najnowszym numerze Biuletynu Euro Info ukazał się artykuł Marty Chorzępy-Starosty, prawnika w dziale podatkowym DSK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5 czerwca 2018 roku został opublikowany tekst dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 roku zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązku automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Przepisy dyrektywy weszły w życie 25 czerwca 2018 roku, a początek jej stosowania przypada na 1 lipca 2020 roku. Przepisy definiują pojęcie uzgodnień transgranicznych, a także wskazują zakres obowiązków ciążących na pełnomocnikach (zwanych tu pośrednikami) oraz podatnikach. Wprowadzenie przepisów dotyczących obowiązku raportowania uzgodnień transgranicznych przez pośredników oraz podatników jest elementem walki prawodawcy unijnego z agresywną optymalizacją podatkową. Wskazane regulacje stanowią uzupełnienie istniejących regulacji prawnych, które mają na celu zniechęcenie podatników do podejmowania tego rodzaju działań. Polski prawodawca jest zobowiązany do wdrożenia przepisów dyrektywy ws. uzgodnień transgranicznych do naszego porządku prawnego. Przepisy dyrektywy zostaną tym samym doprecyzowane, ponadto możliwe będzie wprowadzenie sankcji za brak raportowania uzgodnień transgranicznych.

W najnowszym periodyku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w artykule poświęconym uzgodnieniom transgranicznym, Marta Chorzępa-Starosta analizuje kwestie obowiązku przekazywania informacji dla podatników i pełnomocników, które wynikają z przepisów unijnych. Zapraszamy do lektury.

Dowiesz się:

 – Co należy rozumieć przez pojęcie uzgodnień transgranicznych?

 – Kto jest zobowiązany do raportowania uzgodnień transgranicznych?

 – Jaki jest zakres informacji oraz termin na ich przekazanie w ramach obowiązku raportowania?

 – Jakie przewidziano sankcje za brak przekazania informacji o uzgodnieniach transgranicznych?

 – Od kiedy należy raportować uzgodnienia transgraniczne?

W artykule omówiono także kwestie tajemnicy zawodowej pośredników oraz konsekwencje dla przedsiębiorców wynikające z obowiązku raportowania uzgodnień transgranicznych.

Zapraszamy!