Instytucja tzw. doręczenia komorniczego została ujednolicona i to w sposób korzystny dla powoda – od 1 lipca 2023 r. już nie budzi wątpliwości, że skutek doręczenia korespondencji następuje wraz z pierwszą próbą podjętą przez Sąd, jeśli następnie powód wykaże na piśmie, że pozwany mieszka pod adresem wskazanym w pozwie. Także w przypadku doręczenia korespondencji przez komornika sądowego nie dochodzi do otwarcia biegu terminu do wniesienia sprzeciwu lub odpowiedzi na pozew, gdyż to drugie doręczenie ma charakter wyłącznie informacyjny. Ustawodawca nałożył zatem odpowiednią sankcję za nielojalne zachowanie pozwanych dotychczas unikających odbioru korespondencji sądowej.

Korzystne dla powodów zmiany w zakresie tzw. doręczeń komorniczych powinny ograniczyć celowe unikanie odbioru korespondencji sądowej przez pozwanych i doprowadzić do wzrostu skuteczności doręczeń. Zwiększy to szansę na uzyskanie tytułów wykonawczych – zamiast dotychczasowych licznych postanowień o umorzeniu postępowań.

Temat ten był omawiany w artykule z naszym komentarzem -„Kowalskiego nie ma w domu? Komornik wręczy pismo dorosłemu domownikowi”. Artykuł ukazał się 4 maja 2023 r. na portalu prawo.pl