96. Czy fundacja rodzinna podlega wpisowi do rejestru oraz jakie dane ujawnione są w rejestrze?

Fundacja rodzinna podlega wpisowi do rejestru fundacji rodzinnych, który jest jawny.

Sąd rejestrowy dla fundacji rodzinnej prowadzi odrębne akta rejestrowe. Akta rejestrowe może przeglądać, w obecności pracownika sądu rejestrowego, fundator, członek organu fundacji rodzinnej, beneficjent oraz osoba mająca interes prawny, którzy mają także prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z akt rejestrowych.

Wpis do rejestru fundacji rodzinnych będzie obejmował szereg informacji, takich jak m.in:

 1. nazwa, siedziba oraz adres fundacji rodzinnej,
 2. wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej,
 3. imię i nazwisko, nr PESEL (a w przypadku braku tego numeru – datę urodzenia) oraz adres do doręczeń każdego z członków organów,
 4. czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony,
 5. wzmiankę o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym fundacji rodzinnej.

Status beneficjenta rzeczywistego w fundacji rodzinnej posiadają:

 1. fundator,
 2. członkowie zarządu,
 3. członkowie rady nadzorczej – jeżeli zostanie ustanowiona,
 4. beneficjenci,
 5. w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z fundacji rodzinnej nie zostały jeszcze określone – grupa osób, w których głównym interesie powstała lub działa fundacja rodzinna.

97. Co oznacza, że rejestr fundacji rodzinnych jest jawny?

Jawność rejestru oznacza, że każdy ma prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru fundacji rodzinnych.

Jawność danych w rejestrze będzie dotyczyć każdego podmiotu, który zostanie do niego wpisany, ale także każdego podmiotu chcącego uzyskać dostęp do danych w nim zgromadzonych.

98. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o wpis fundacji rodzinnej do rejestru?

Wniosek o wpis fundacji rodzinnej do rejestru składa fundator, którego może przy tej czynności zastępować profesjonalny pełnomocnik procesowy – radca prawny albo adwokat.

Pełnomocnictwo dla radcy prawnego albo adwokata do zgłoszenia wniosku o wpis fundacji rodzinnej do rejestru może zostać udzielone w zwykłej formie pisemnej.

99. Czy fundacja rodzinna podlega obowiązkowi rejestracji w CRBR? 

Dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych fundacji rodzinnej są gromadzone w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Zgłoszenie do rejestru fundacji rodzinnych powinno zawierać:

 1. nazwę, siedzibę oraz adres fundacji rodzinnej,
 2. wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej,
 3. imiona i nazwiska, numery PESEL członków zarządu, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru – datę urodzenia, oraz ich adresy do doręczeń, a także sposób reprezentowania fundacji rodzinnej,
 4. imiona i nazwiska, numery PESEL członków rady nadzorczej, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru – datę urodzenia, oraz ich adresy do doręczeń, jeśli w fundacji rodzinnej ustanawia się radę nadzorczą,
 5. imiona i nazwiska, numery PESEL beneficjentów będących osobami fizycznymi wchodzącymi w skład zgromadzenia beneficjentów, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru – datę urodzenia, oraz ich adresy do doręczeń, a w przypadku, gdy beneficjentem jest podmiot inny niż osoba fizyczna – nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli podmiot ten jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – także jego numer w tym rejestrze,
 6. czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony.

100. W jakim terminie należy zgłosić fundację rodzinną do CRBR?

Beneficjentów rzeczywistych fundacji rodzinnej do CRBR należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia utworzeniu fundacji rodzinnej. Problematyczna jest kwestia, kiedy na gruncie ustawy dochodzi do utworzenia fundacji rodzinnej – z chwilą podpisania aktu założycielskiego i statutu, czy dopiero z chwilą rejestracji fundacji rodzinnej w rejestrze?

Do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR konieczne jest uprzednie uzyskanie NIP przez fundację rodzinną. NIP fundacji rodzinnej nadawany jest z chwilą rejestracji w rejestrze fundacji rodzinnej.

Wydaje się zatem, że za moment utworzenia fundacji rodzinnej powinien być uznawany dzień, w którym sąd rejestrowy dokonał wpisu fundacji rodzinnej do rejestru.