W dniu 24 listopada 2016 roku Minister Sprawiedliwości przekazał do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy o komornikach sądowych. Ustawa ta zastąpić ma ustawę o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

WYBÓR KOMORNIKA PRZEZ WIERZYCIELA

Wśród licznych, proponowanych zmian na szczególną uwagę zasługują te dotyczące wyboru komornika przez wierzyciela. W obecnym stanie prawnym po nowelizacji, która weszła w życie dnia 8 listopada 2015 roku, wierzyciel ma prawo dokonać wyboru komornika według własnych kryteriów, jednakże komornik ma obowiązek odmówić wszczęcia egzekucji jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji:

  • zaległość przekracza 6 miesięcy,
  • wpływ wszystkich spraw przekroczył 5.000,
  • skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji nie przekroczyła 35%,
  • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10.000.

OGRANICZENIA WYBORU

W przypadku uchwalenia projektu w obecnie konsultowanym kształcie, wierzyciel będzie mógł wybrać komornika jedynie na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wierzyciele, w szczególności ci masowi, stracą więc możliwość kierowania spraw swoich dłużników do wybranych kancelarii komorniczych, które dotychczas gwarantowały najwyższą skuteczność działań, najniższe koszty oraz efektywny i sprawny sposób wymiany informacji.

Powyżej przedstawione kryteria mocno ograniczą wierzyciela co do wyboru komornika, który ma przeprowadzić egzekucję jego wierzytelności. Komornik będzie miał obowiązek odmówić wszczęcia egzekucji jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji:

 – zaległość przekracza 6 miesięcy,

 – wpływ wszystkich spraw przekroczył 2.500,

 – skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji nie przekroczyła 35%,

 – wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5.000.

Projekt ustawy wprowadzi zatem o połowę mniejsze niż do tej pory limity przyjmowanych spraw przez kancelarie komornicze.

WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU KANCELARII KOMORNICZYCH

Ponadto zwiększa się prawdopodobieństwo, że wierzyciel nie będzie mógł wybrać najskuteczniejszego komornika, a jedynie tego, który nie przekroczył jeszcze nowych, bardziej rygorystycznych limitów, dodatkowo ograniczając ten wybór do komorników prowadzących kancelarie na danym obszarze. Z drugiej strony regulacja ta stworzy szanse dla mniejszych kancelarii komorniczych na możliwość podjęcia większej ilości spraw, co nie jest równoznaczne z większą skutecznością w dochodzeniu wierzytelności.

Nowe przepisy mają także dodatkowo regulować koszty postępowań prowadzonych przez komornika. Modyfikacji mają zostać poddane opłaty pobierane przez komorników, a mianowicie wysokość opłat stosunkowych oraz wysokość opłaty minimalnej. Propozycje ustawodawcy zostały praktycznie w całości, negatywnie ocenione zarówno przez samych komorników, jak i środowiska przedsiębiorców, gdyż w ich ocenie spowodują one spadek skuteczności postępowań egzekucyjnych oraz wzrost kosztów ich prowadzenia.

W tym miejscu można jedyne postawić pytanie czy prawo wierzyciela do zaspokojenia jego wierzytelności jest mniej ważne niż kształtowanie przez państwo konkurencji wśród kancelarii komorniczych?