Żużel, jako jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportu w Polsce, generuje coraz większe przychody. Od początku zawodowstwa panującego w tym sporcie dominującą formą rozliczania się w zakresie podatku dochodowego było zakładanie przez zawodników działalności gospodarczej, co stanowiło wygodne oraz korzystne rozwiązanie. Jednakże z powodu postępującej profesjonalizacji polskiego sportu żużlowego oraz zauważalnego przyrostu dochodów zawodników, organy podatkowe zaczęły wykazywać większe zainteresowanie sposobem rozliczania przez sportowców swoich przychodów, a co za tym idzie powstał spór natury podatkowej.

SPÓR INTERPRETACYJNY

Od początku, sednem sporu między zawodnikami a fiskusem były wątpliwości, czy zawodowe świadczenie usług sportowych dla klubów żużlowych należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych1. W związku z nie do końca jasną wykładnią przepisów i pojawiającym się dualizmem interpretacyjnym niepewność prawna w środowisku żużlowym zaczęła narastać. Pomimo przekonania żużlowców o słuszności takiej interpretacji przepisów prawa podatkowego, organy skarbowe uznawały działalność żużlowców za działalność wykonywaną osobiście, do której ustawa o PIT wprost zalicza przychody z uprawiania sportu. A co w związku z tym istotne, art. 5a ustawy o PIT wyłącza działalność wykonywaną osobiście z definicji działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA POSELSKA

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi w tej kwestii, w roku 2012 poseł na Sejm RP Tomasz Lenz, w piśmie z dnia 31 października 2012 r.2, zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o wyjaśnienie problemu opodatkowania podatkiem od osób fizycznych dotyczącego żużlowców prowadzących działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług sportowych w zakresie uprawiania sportu żużlowego.

Wówczas, Minister Finansów w piśmie z dnia 23 listopada 2012 r., odpowiedział, iż wynagrodzeń za wyniki sportowe nie można rozliczać w ramach działalności gospodarczej. Dla uzasadnienia tego stanowiska przywołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2012 r.3, w którym wskazano, iż: „przede wszystkim należy podkreślić, że działalność (…) polegająca na profesjonalnym uprawianiu sportu żużlowego różni się zasadniczo od wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Fundamentalne znaczenie dla sposobu wykonywania działalności przez skarżącego ma jej osobisty charakter. Z umów (bez względu na ich liczbę, co stanowi specyfikę sportu żużlowego), jakie zawiera zawodnik z klubami sportowymi, wynika, że reprezentować barwy tych klubów może jedynie konkretny zawodnik (który zawiera umowę), gdyż to właśnie jego indywidualne cechy i umiejętności kwalifikują go do wykonywania tych czynności. Gdyby natomiast przyjąć, że umowa zawarta jest z podmiotem świadczącym działalność gospodarczą, to nie powinno mieć znaczenia, kto wykonuje czynności z nią związane”.

Niniejsza odpowiedź na interpelację poselską została negatywnie odebrana przez środowisko żużlowe. Stanowisko Ministra Finansów miało w tamtym czasie doprowadzić do konieczności zapłaty przez wielu zawodowych żużlowców nieuiszczonego wcześniej w odpowiedniej wysokości podatku dochodowego.

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Linia interpretacyjna, adekwatna do tej reprezentowanej w odpowiedzi na ww. interpelację, została utrzymana przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 r.4 oddalił skargę kasacyjną w sprawie rozliczenia rocznego PIT-u za 2007 rok. Organ podatkowy stwierdził, że sportowiec dokonał błędnego rozliczenia podatku, gdyż przypisał przychody z uprawiania sportu do przychodów z działalności gospodarczej i skorzystał z podatku liniowego w wysokości 19 %. Postępowanie takie zostało uznane za niedopuszczalne argumentując, że jeśli aktywność żużlowa wykonywana była w celach zarobkowych oraz w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, to przychodów przez nią wygenerowanych nie można uznać za przychody z działalności gospodarczej5. Powodem tego jest ustawowe zaliczenie przychodów z tego tytułu do ustawy o PIT6 działalności wykonywanej osobiście. W uzasadnieniu stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego, podobnie jak we wcześniejszych orzeczeniach, zwrócono przede wszystkim uwagę na fakt, że przy działalności sportowca kluczową kwestią jest konieczność wykonywania „zleceń sportowych” wyłącznie osobiście, ze względu na indywidualne cechy i umiejętności sportowca oraz na posiadaną przez niego licencję do uprawiania sportu żużlowego.

AKTUALNE STANOWISKO MINISTRA FINANSÓW ORAZ NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Po latach sporu dnia 22 maja 2014 r. Minister Finansów wydał korzystną dla żużlowców interpretację ogólną w sprawie możliwości zaliczenia ich przychodów do przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza. Niniejsze stanowisko zostało potwierdzone uchwałą 7 sędziów z dnia 22 czerwca 2015 r.7

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW

Jak wskazano powyżej, przełomem okazała się wydana przez Ministra Finansów  w dniu 22 maja 2014 r. interpretacja ogólna8 w sprawie możliwości uznania, pod określonymi warunkami, przychodów przypisanych ustawowo do działalności wykonywanej osobiście, jako tych osiąganych w ramach działalności gospodarczej. Interpretacja ta ma kluczowe znaczenie dla środowiska żużlowego, gdyż umożliwia rozliczenie podatku dochodowego na korzystnych dla żużlowców zasadach, w przeciwieństwie do negatywnych wytycznych orzecznictw z poprzednich lat.

W interpretacji Minister Finansów stwierdził, iż przychody uzyskiwane przez podatnika9 (a do takich zaliczają się te pochodzące z uprawiania sportu) mogą zostać zaklasyfikowane do kategorii przychodów z działalności gospodarczej pod warunkiem wypełnienia ustawowej definicji działalności gospodarczej oraz niespełnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT. Powyższe wymogi umożliwiają skorzystanie z opodatkowania na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym w wysokości 19 %.

Stanowisko zaprezentowane w ww. interpretacji potwierdził uchwałą Naczelny Sąd Administracyjny orzekając, że przychody sportowców z uprawiania sportu mogą zostać zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.  W tym celu koniecznym jest spełnienie przez sportowca kryteriów określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, gdzie podkreślony jest aspekt prowadzenia działalności we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Istotnym jest również niepodleganie pod artykuł 5b ust. 1 tej samym ustawy wskazujący, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności łącznie spełniających następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

WNIOSKI

Wypracowane przez NSA oraz Ministra Finansów korzystne stanowisko zapewnia teoretycznie stabilizację sytuacji podatkowej w środowisku żużlowym, a co za tym idzie w sposób pozytywny wpływa to  na rozwój tego sportu w Polsce.

Biorąc jednak pod uwagę obecne, profiskalne nastawienie fiskusa, uzasadnione wydają się być obawy, że praktykowane od niedawna przychylne sportowcom rozwiązanie, może w najbliższym czasie ulec modyfikacjom.

W związku z panującą ponownie niepewnością sytuacji podatkowej w środowisku żużlowym Kancelaria DSK rekomenduje wystąpienie w tym zakresie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Kancelaria DSK posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie obsługi sektora sportów motorowych, a co za tym idzie zachęca do skorzystania z pomocy jej ekspertów. Interpretacja indywidualna pomoże zabezpieczyć przychody podatnika oraz ograniczy ryzyko podatkowe w prowadzeniu usług sportowych.

W kolejnym artykule omówione zostaną omówione kwestie podatku od towarów i usług w działalności gospodarczej żużlowców.

 1. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032; dalej jako „ustawa o PIT”

 2. nr SPS-023-10734/12; dalej jako: „interpelacja”

 3. sygn. akt I SA/Bd 81/12

 4. sygn. akt II FSK 1125/12

 5. działalność gosp. o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w zw. z art. 5a pkt 6 ustawy

 6. art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt

 7. sygn. akt II FPS 1/15; dalej jako „uchwała”

 8. nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426; dalej jako: „interpretacja”

 9. art. 13 pkt 2-8 ustawy o PIT