Jedną z kluczowych czynności, które podejmuje Kancelaria, by odzyskać na rzecz Klienta niespłacane przez dłużnika należności, jest zawarcie ugody pozasądowej. Porozumienie to jedna z form windykacji polubownej, polegająca na wypracowaniu i wyegzekwowaniu odpowiednich rozwiązań, by warunki spłaty zadłużenia były korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika.

KORZYŚCI WINDYKACJI POLUBOWNEJ 

Podstawową i najważniejszą korzyścią dla Wierzyciela jest oszczędność czasu oraz pieniędzy. O korzyściach płynących z windykacji polubownej dla dłużnika, nie trzeba nikogo przekonywać – unika ingerencji komornika oraz przekazania do publicznej wiadomości informacji o niespłaconym zobowiązaniu za pośrednictwem jednego z pięciu działających w Polsce biur informacji gospodarczej.

WARUNKI UGODY

Z inicjatywą zawarcia porozumienia może wyjść zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Należy pamiętać, że ugodę pozasądową można zawrzeć przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, a także w trakcie procesu.

Warunki ugody zależą od ustaleń obu stron zawierających porozumienie. Istotą porozumienia jest wynegocjowanie rozwiązań, które będą satysfakcjonujące zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. W tej próbie wypracowania kompromisu nieuniknione są ustępstwa, na które muszą zdobyć się obie strony. Inną rzeczą jest zakres ustępstw. Często stosowanym ustępstwem jest choćby rozłożenie długu na dogodne dla dłużnika raty lub odroczenie terminu  spłaty należności do czasu, kiedy sytuacja finansowa dłużnika się poprawi. Zdarzają się sytuacje, w których wierzyciel decyduje się na rezygnację z należnych mu odsetek. Należy podkreślić, że w ugodzie pozasądowej wzajemne ustępstwa nie muszą być równoważne. Ugoda może być zawarta skutecznie także wtedy, gdy wzajemne ustępstwa nie są jednakowo ważne, a przeciwnie – w zakresie ekwiwalentności występują znaczne różnice.

SKUTECZNOŚĆ

Wieloletnie doświadczenie pracowników naszej kancelarii wskazuje, że ugody w 90% przypadków są realizowane przez dłużników. W przypadku, gdy zdarzają się opóźnienia jednej czy dwóch rat, dłużnicy są w stanie je wyrównać, trzeba tylko konsekwentnie egzekwować ich spłatę. Ponadto należy starać się nie zmieniać raz ustalonych warunków.

Reasumując, z całą pewnością ugoda jest atrakcyjną alternatywą dla sądowego rozstrzygnięcia i warto pamiętać o tej możliwości zakończenia istniejącego sporu pomiędzy stronami.