Weszła w życie nowelizacja, zgodnie z którą sąd przywróci do pracy pracownika w przypadku odwołania się przez niego od wypowiedzenia, jeżeli pracownik ten podlega szczególnej ochronie i złoży odpowiedni wniosek o środek zabezpieczający. Takie rozwiązanie wprowadza nowelizacja art. 4772 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego, rozszerzona o art. 7555 za sprawą ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Pracownik zostanie przywrócony do pracy do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Wcześniej sąd mógł rozpatrzyć taki wniosek, ale nie były zobligowany do jego uwzględnienia.

Na temat zmiany przepisów wypowiadali się na łamach Dziennika Gazety Prawnej eksperci ds. prawa pracy, a wśród nich Jacek Olech, z działu procesowego i obsługi transakcyjnej DSK.

Jak wyjaśnia Jacek, najwięcej wątpliwości i niepokoju pracodawców wzbudzają finansowe skutki wprowadzenia nowych regulacji. Jeśli pracownik złoży odpowiedni wniosek, firma będzie zobowiązana do dalszego zatrudniania go na dotychczasowych warunkach pracy i płacy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Na obowiązek ten nie będzie miało wpływu odwołanie się przez pracodawcę od wyroku sądu I instancji ani też przewidywanie, że rozstrzygnięcie sporu przez sąd II instancji będzie dla niego korzystne. Bez znaczenia jest również przyczyna rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy.

Przepisy nie przewidują żadnej rekompensaty dla pracodawcy, jeśli sąd przyzna mu rację, czyli uzna rozwiązanie umowy o pracę za uzasadnione. Firma w takim przypadku nie będzie miała podstaw prawnych do skierowania roszczenia względem Skarbu Państwa z żądaniem zwrotu kosztów zatrudnienia zwolnionej osoby do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Również dochodzenie zwrotu kosztów zatrudnienia od pracownika wydaje się pozbawione szans, zwłaszcza gdy w trakcie kontynuacji zatrudnienia będzie on swoje obowiązki wykonywał sumiennie.

Pracownicy widzą w tym rozwiązaniu remedium na ciągnące się latami postępowania, pracodawcy są zgodni, że to nie oni powinni ponosić koszty niewydolności sądów.

Najwięcej wątpliwości i niepokoju pracodawców wzbudzają finansowe skutki wprowadzenia nowych regulacji. Jeśli pracownik złoży odpowiedni wniosek, firma będzie zobowiązana do dalszego zatrudniania go na dotychczasowych warunkach pracy i płacy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Na obowiązek ten nie będzie miało wpływu odwołanie się przez pracodawcę od wyroku sądu I instancji ani też przewidywanie, że rozstrzygnięcie sporu przez sąd II instancji będzie dla niego korzystne. Bez znaczenia jest również przyczyna rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy.

Przepisy nie przewidują żadnej rekompensaty dla pracodawcy, jeśli sąd przyzna mu rację, czyli uzna rozwiązanie umowy o pracę za uzasadnione. Firma w takim przypadku nie będzie miała podstaw prawnych do skierowania roszczenia względem Skarbu Państwa z żądaniem zwrotu kosztów zatrudnienia zwolnionej osoby do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Również dochodzenie zwrotu kosztów zatrudnienia od pracownika wydaje się pozbawione szans, zwłaszcza gdy w trakcie kontynuacji zatrudnienia będzie on swoje obowiązki wykonywał sumiennie.

Konsekwencje zwiększenia ochrony stosunku pracy dla pracowników i pracodawców poznamy wkrótce. Może się bowiem okazać, że pracodawcy, w obawie przed coraz większymi trudnościami w rozwiązaniu stosunku pracy, będą próbowali unikać zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę i skłaniać się ku podpisywaniu umów cywilnoprawnych. Nowe zasady mają zastosowanie również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Tak wynika z przepisów przejściowych. Oznacza to, że pracownik, którego postępowanie o przywrócenie do pracy jest obecnie w toku, może złożyć wniosek o zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudnienia go do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Albo też wniosek o zabezpieczenie w takiej postaci. Wówczas pracodawca będzie musiał przyjąć go z powrotem do pracy.

Artykuł Szef przywróci do pracy zwolnionego pracownika. Kto skorzysta z nowego prawa? można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 21 września 2023 roku.