W sytuacji, gdy nie mamy gwarancji na odzyskanie od dłużnika całości wierzytelności, dobrym sposobem na odzyskanie chociaż jej części jest przelew wierzytelności.

Co to jest cesja wierzytelności? 

Cesja jest to umowa zawierana przez dotychczasowego wierzyciela – cedenta, w drodze której zbywa on swoją wierzytelność na rzecz osoby trzeciej – cesjonariusza, która staje się nowym wierzycielem. Od tego momentu cesjonariuszowi przysługują wszystkie prawa jakimi cedent dysponował względem dłużnika. Przeniesienie praw następuje w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły1.

Chcąc zbyć wierzytelność nie musimy powiadamiać dłużnika o takim zamiarze, ponieważ umowa cesji nie wymaga dla swojej ważności jego zgody2. Zbycie wierzytelności przez cedenta nie wpływa na sytuację prawną dłużnika, co więcej – względem cesjonariusza przysługują mu te same prawa i obowiązki, którymi dysponował wobec dotychczasowego wierzyciela.

Co nabywa cesjonariusz?

Skutek przelewu wierzytelności jest taki, że cedent przestaje być wierzycielem. Cesjonariusz w momencie nabycia wierzytelności dysponuje nią w takim stanie, w jakim dysponował nią poprzedni wierzyciel. Nabywca wierzytelności dysponuje wszelkimi prawami związanymi z nią, m. in wszelkimi zabezpieczeniami, a w szczególności możliwością dochodzenia odsetek od wierzytelności głównej3. Zbywca wierzytelności nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika, a jedynie za istnienie zobowiązania.[4]

Forma umowy

Przepisy nie uzależniają ważności umowy cesji od formy jej zawarcia. Ustawodawca wskazuje jedynie, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, to przeniesienie wierzytelności powinno odbyć się również w tej formie. Oznacza to, że w przypadku braku formy pisemnej umowy cesji w postępowaniu sądowym będzie miał zastosowanie art.  74 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. niedopuszczalny będzie dowód z  zeznań świadków oraz przesłuchanie stron.

Podsumowując cesja wierzytelności jest niekiedy jedynym sposobem odzyskania przynajmniej części dochodzonego roszczenia. Umowę cesji bezpieczniej jest zawierać w formie pisemnej. Od momentu jej zawarcia nowy wierzyciel przejmuje całkowitą odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika. Nabywca wierzytelności powinien jednak pamiętać, że umowa cesji w żaden sposób nie wpływa na bieg przedawnienia nabytego roszczenia. Powinien zatem zwrócić szczególną uwagę, czy roszczenie w niedługim czasie nie ulegnie przedawnieniu, gdyż uniemożliwi mu to w skuteczny sposób dochodzenie przedmiotu umowy cesji.

***

Kontakt: Marta Lasota m.lasota@dsk-kancelaria.pl

 1 art.510 § 1 kc

 art. 509 § 1 kc

 3 art. 509 § 2 kc

 4 art. 516 kc