27. Jakie organy funkcjonują w fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna, podobnie jak spółki prawa handlowego, działa przez swoje organy.

Obligatoryjnymi organami fundacji rodzinnej są: zarząd oraz zgromadzenie beneficjentów.

Organem fakultatywnym jest rada nadzorcza, którą fundator może ustanowić w statucie. Ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, jeżeli liczba beneficjentów przekracza 25 osób.

W obowiązujących przepisach przewidziana została kadencyjność organów fundacji rodzinnej. Jeżeli w statucie nie przewidziano odmiennie, kadencję należy obliczać w pełnych latach obrotowych.

Członkowie organów fundacji rodzinnej powinni wyrazić zgodę na pełnienie funkcji w formie pisemnej. Wymóg ten dotyczy nie tylko członków zarządu i rady nadzorczej, ale również członków zgromadzenia beneficjentów. W skład tego organu nie będą bowiem wchodzić wszyscy beneficjenci, a tylko ci wyznaczeni do pełnienia funkcji.

W przypadku gdy organ fundacji rodzinnej jest wieloosobowy, w przepisach wyrażono obowiązek należytego organizowania prac tego organu przez jego przewodniczącego. W szczególności będzie możliwe uchwalenie regulaminu organu fundacji rodzinnej określającego organizację i sposób wykonywania czynności, usprawniającego jego funkcjonowanie.

Aby umożliwić działalność organów fundacji rodzinnej w różnych okolicznościach, ustawa dopuszcza szeroki katalog form prowadzenia posiedzeń i głosowania. W przepisach wskazano, że co do zasady miejscem posiedzeń organów fundacji rodzinnej będzie siedziba fundacji rodzinnej. Niemniej, zarówno statut, jak i członkowie danego organu fundacji rodzinnej mogą wskazać inne miejsca.

Ustawa dopuszcza uczestnictwo w posiedzeniach organów fundacji rodzinnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym, że w statucie można przyjąć odmienną zasadę. Konieczne będzie zapewnienie warunków umożliwiających uczestnictwo członków organu fundacji rodzinnej w posiedzeniu w formie zdalnej, takich jak transmisja w czasie rzeczywistym, możliwość dwustronnej komunikacji i wykonywania prawa głosu, zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej identyfikacji uczestników. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy określić w regulaminie organu fundacji rodzinnej. W szczególności regulamin powinien uwzględniać zasady ochrony danych osobowych uczestników zdalnego posiedzenia.

Do podjęcia uchwały, co do zasady, wymagane jest uczestnictwo przynajmniej połowy członków danego organu fundacji rodzinnej. Warunek ten zostanie więc spełniony również w przypadku, gdy część głosów zostanie oddana pisemnie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęte uchwały powinny być uwzględnione w protokole wraz ze wskazaniem uczestników głosowania oraz wyniku głosowania.

Uchwały, co do zasady, zapadają bezwzględną większością głosów, a każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Jednakże w statucie można przyznać danemu członkowi organu fundacji rodzinnej uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu.

Przyjęte rozwiązanie może być szczególnie ważne w sytuacji wielości fundatorów i skupieniu więcej niż jednej linii rodzinnej w ramach jednej fundacji rodzinnej. Poza tym asymetryczność głosów może wynikać także z okoliczności biznesowych, wielkość majątku wnoszonego do fundacji rodzinnej przez poszczególne osoby lub linie rodzinne, czy też wewnętrznych uwarunkowań rodzinnych. Możliwość zastosowania przyjętego rozwiązania ustawodawca dostrzega głównie w przypadku zgromadzenia beneficjentów.

Niemniej dla fundatora może być istotne, aby wybrane przez niego osoby posiadały większy wpływ na funkcjonowanie fundacji rodzinnej aniżeli pozostałe, chociażby z uwagi na większe dotychczasowe zaangażowanie w rodzinny biznes.

_____

Wszystkie wpisy z serii 100 Q&A – kliknij tutaj