17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). 

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów stanowisko pracy jest to przestrzeń pracy wraz z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  • krzesłem, stołem,
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką.

Obowiązki pracodawców po zmianie rozporządzenia

Pracodawca obowiązany jest zapewnić:

  • pracownikom, którzy stosują systemy przenośne do pracy (np. laptopy), przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika oraz dodatkową klawiaturę i mysz,

a także:

  • okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
  • opcjonalnie pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi korzystającemu z dokumentów w formie papierowej odpowiedni uchwyt umożliwiający regulację ustawienia wysokości, pochylenia i odległości, drukarkę oraz skaner. Na życzenie pracownika wyposaża stanowisko pracy w podnóżek.

Rozporządzenie nakłada również na pracodawcę konieczność zweryfikowania wyposażenia dotychczasowych stanowisk pracy w biurze, które to po 17 listopada br. muszą spełniać wymagania zaktualizowanych przepisów w zakresie BHP w przypadku tworzenia nowych stanowisk pracy.

Praca zdalna

Zmienione przepisy dotyczą również dostosowania stanowisk pracy przy wykonywaniu pracy zdalnej. W przypadku wprowadzania zmian do regulaminu pracy zdalnej pracodawca musi poinformować pracownika o nowych wymaganiach jakie ma spełniać stanowisko pracy, nadal też odpowiedzialny jest za realizację obowiązków wynikających z kodeksu pracy – dział dziesiąty BHP. Natomiast na pracownika wykonującego pracę zdalną przeniesiony został obowiązek organizacji swojego stanowiska pracy w miejscu wskazanym i uzgodnionym z pracodawcą, pracownik potwierdza w oświadczeniu zorganizowanie stanowiska pracy zdalnej zgodnie z nowymi przepisami BHP.

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawcy powinni przeanalizować czy przekazane pracownikom informacje dotyczące analizy ryzyka o warunkach wykonywania pracy zdalnej nie wymagają aktualizacji, a co za tym idzie również aktualizacji oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania.

Nowe wymogi dotyczące oświetlenia stanowiska pracy

W rozporządzeniu określono też wymogi dotyczące oświetlenia stanowiska pracy, które powinno gwarantować komfort pracy wzrokowej oraz być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac. Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów Należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od monitora ekranowego, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie urządzeń eliminujących nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowisko pracy.

Termin na dostosowanie stanowisk pracy do nowych regulacji

Pracodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia muszą dostosować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w zaktualizowaniu regulaminów pracy zdalnej –  zachęcamy do kontaktu z nami.