W związku z uchwaleniem ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wskazujemy na wysokie ryzyko windykacyjne, które wystąpi już za niecałe 2 tygodnie.

9 sierpnia 2019 roku

21 sierpnia 2019 roku wejdą w życie przepisy przewidujące m.in.:

 • przewidujące wzrost opłat sądowych oraz opłaty od dotychczas bezpłatnych pism procesowych (np. wniosku o uzasadnienie),
 • możliwość oddalenia powództwa przez sąd na posiedzeniu niejawnym (bez przeprowadzania rozprawy, bez wzywania do uzupełnienia pozwu), w razie stwierdzenia jego bezzasadności,
 • obowiązek badania przez sąd w postępowaniu klauzulowym czy nie doszło do przedawnienia roszczenia – rodzi to ryzyko oddalenia wniosków o nadanie klauzuli wykonalności,
 • obowiązek badania przez komornika sądowego czy nie doszło do przedawnienia roszczenia – rodzi to ryzyko odmowy wszczęcia bądź umorzenia postępowania egzekucyjnego.

W kolejnych miesiącach wejdą w życie przepisy przewidujące m.in.:

 • zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • konieczność wytoczenia powództwa przeciwko konsumentowi według jego miejsca zamieszkania,
 • konieczność dokonywania doręczeń pism procesowych przez komorników sądowych i ponoszenia związanych z tym kosztów,
 • odsetki ustawowe od kosztów procesu,
 • istotne zmiany w zakresie i terminów i sposobu wnoszenia środków zaskarżenia,
 • wprowadzenie nowego postępowania w sprawach gospodarczych,
 • trzykrotne skrócenie czasu zawieszenia postępowania w razie braku wskazania adresu miejsca zamieszkania pozwanego, co spowoduje umorzenie postępowań i utratę skutku przerwania przedawnienia.

Nowelizacja może spowodować konieczność zmiany strategii postępowania w wielu sprawach, które toczą się przed sądem.